home

OKOLJE

Mestni gozdovi

Gozdovi, ki obkrožajo mesto ali pa se vanj globoko zajedajo, bogatijo preoblikovano bivalno okolje v mestih, zadovoljuje potrebe prebivalcev, ki so povezane z zelenimi površinami, varujejo pred negativnimi vplivi civilizacije in so ena večjih naravnih danosti. Kljub temu da se v Sloveniji gozdna površina na splošno veča, izgubljamo gozdove prav tam, kjer so (za človeka) najbolj potrebni (Jančar, 2000). Zato je mesto Maribor svoje gozdove že pred desetletji zaščitilo kot gozdove s posebnim namenom in opredelilo poseben režim gospodarjenja z njimi.

Gozdovi s posebnim namenom so po Zakonu o gozdovih26 (44. člen Zakona o gozdovih):

- Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne dediščine, se razglasijo za gozdove s posebnim namenom.

- Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna higiensko-zdravstvena funkcija, obrambna ali estetska funkcija, se lahko razglasijo za gozdove s posebnim namenom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, namenjeni obrambnim potrebam. Z njimi upravlja Ministrstvo za obrambo v skladu s tem zakonom.

- Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave.

 

Priprava Odloka o gozdovih s posebnim namenom

Območja gozdov s posebnim namenom v MOM (GPN) zavzemajo 665,70 ha površine (6,657 km2) in predstavljajo 0,5 % celotnega območja MOM. Gre za gozdove s izrazito socialno funkcijo (rekreacijsko, poučno, estetsko in higiensko-zdravstveno).

Območja GPN v MOM so določena s trenutno veljavnim Odlokom o območju v katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom in njihovi zaščiti (MUV, št. 8/1983). Ker je v obdobju od sprejema odloka preteklo veliko časa in je prišlo do sprememb v družbeni ureditvi, pravnih podlagah in v novih izzivih mesta, je nujna priprava novega Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOM. V letu 2020 je MOM že pristopila k pripravi omenjenega odloka, na podlagi le tega pa bo v prihodnje uredila tudi režim gospodarjenja z gozdovi, izbrala izvajalca tega režima, hkrati se bodo zagotovila sredstva za stroške, ki bodo nastali zaradi vzpostavitve posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme v gozdovih.

Območja GPN na območju MOM so:

- Zaledje Mestnega parka

- Kamnica – Bresternica

- Studenci – Limbuš

- Pekre

- Pod Pohorjem

- Betnavski gozd

- Stražun

- Tezenski gozd

- Mariborski otok

 

Faze priprave odloka

Delovno skupino za pripravo Odloka GPN sestavlja 11 strokovnjakov s področja gozdarstva, naravovarstva, biologije, geografije, prava, upravljanja prostora, GIS in obdelave podatkov.

Trenutno smo v fazi usklajevanja rabe površin, sledi pregled vsebine odloka, usklajevanje z lastniki in upravljavci ter predstavitev odborom in mestnemu svetu.

 

Po sprejemu novega odloka in vzpostavitvi režima upravljanja z GPN je prav gotovo dolgoročni cilji MOM usmeritev aktivnosti v ohranjanje ekološke stabilnosti teh gozdov, širjenje območij z zasajevanjem, kjer je to mogoče, učinkovito upravljanje z gozdom ter ureditev, ki bo omogočala uresničevanje vseh njihovih funkcij.

 

 

Slika: Predlog GPN