home

OKOLJE MARIBOR

Mestni gozdovi

Gozdovi, ki obkrožajo mesto ali pa se vanj globoko zajedajo, bogatijo preoblikovano bivalno okolje v mestih, zadovoljuje potrebe prebivalcev, ki so povezane z zelenimi površinami in so ena večjih naravnih danosti. Zato je mesto Maribor svoje gozdove že pred desetletji zaščitilo kot gozdove s posebnim namenom in opredelilo poseben režim gospodarjenja z njimi.

Gozdovi s posebnim namenom so po 44. členu Zakona o gozdovih:

 • Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne dediščine, se razglasijo za gozdove s posebnim namenom.
 • Gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena zaščitna, rekreacijska, turistična, poučna higiensko-zdravstvena funkcija, obrambna ali estetska funkcija, se lahko razglasijo za gozdove s posebnim namenom. Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti, namenjeni obrambnim potrebam. Z njimi upravlja Ministrstvo za obrambo v skladu s tem zakonom.
 • Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdovi na območjih, ki so zavarovana po predpisih s področja ohranjanja narave.
 • Gozdovi s posebnim namenom so izjemno pomembni za mesto že zaradi svoje edinstvene lokacije, hkrati pa zvišujejo kvaliteto bivanja, zagotavljajo zdravo življenjsko okolje in rekreacijo, so zakladnica naravne in kulturne dediščine, omogočajo stik z naravo in so večini prebivalcem dostopni peš, s kolesom ali javnim prevozom.

Ne smemo pa pozabiti na okolijski vidik teh gozdov. Imajo veliko vlogo pri blaženju podnebnih sprememb, uravnavajo odtok padavinske vode, prispevajo k manjši obremenitvi zraka s prašnimi delci, skladiščenju ogljika, varujejo mesto pred ekstremnimi vremenskimi pojavi, so pomembni za ohranjanje narave in biodiverzitete, so primeren kraj za okolijsko vzgojo ipd.

Priprava in sprejetje novega Odloka o gozdovih s posebnim namenom (OGPN)

Območja gozdov s posebnim namenom v MOM (GPN) zavzemajo 622 ha površine in predstavljajo približno 0,5 % celotnega območja MOM. Gre za gozdove z izrazito socialno funkcijo (zaščitna funkcija – varovanje objektov, rekreacijska, turistična, poučna, raziskovalna, higiensko - zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot, funkcija varovanja kulturne dediščine, obrambna ter estetska funkcija) in ekološko funkcijo (varovanje gozdnih zemljišč in sestojev, hidrološka, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti ter klimatska funkcija).

Območja GPN v MOM so bila prvotno določena z Odlokom o območju v katerem se razglašajo gozdovi s posebnim namenom in njihovi zaščiti (MUV, št. 8/1983). Ker je v obdobju od sprejema Odloka preteklo veliko časa in je prišlo do sprememb v družbeni ureditvi, pravnih podlagah in v novih izzivih mesta, je bila nujna priprava novega Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v MOM.

V letu 2020 je MOM pristopila k pripravi omenjenega Odloka. Mestni svet Mestne občine Maribor je dne 31. marca 2022 na 31. redni seji po skrajšanem postopku soglasno sprejel Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor.   Na podlagi tega bo v prihodnje uredila režim gospodarjenja z gozdovi, izbrala izvajalce tega režima, hkrati se bodo zagotovila sredstva za stroške, ki bodo nastali zaradi vzpostavitve posebnega režima gospodarjenja ali posebnega režima ureditve in opreme v gozdovih.

Območja GPN na podlagi novega odloka v območju MOM so:

 • Zaledje Mestnega parka
 • Kamnica
 • Studenci – Limbuš
 • Pekre
 • Pod Pohorjem
 • Betnavski gozd
 • Stražun
 • Tezenski gozd
 • Mariborski otok

Novi Odlok je pripravila delovna skupina sestavljena iz 11 strokovnjakov. Koordiniranje Odloka je prevzela Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor. Pri tem so sodelovale še naslednje službe mestne uprave: Sekretariat za splošne zadeve, Urad za gospodarske dejavnosti, Služba za razvojne projekte in investicije – projektna pisarna, Urad za komunalo, promet in prostor (Sektor za urejanje prostora, Sektor za komunalo in promet, Služba za geografski informacijski sistem in obdelavo podatkov). Pri pripravi sta sodelovali strokovni instituciji: Zavod za gozdove Slovenije in Zavod Republike Slovenije za varstvo narave. Vsebina Odloka je usklajena z Zavodom za varstvo narave, Zavodom za gozdove, strokovnimi službami MOM, Direktoratom za gozdarstvo in lovstvo, predstavili pa smo jo tudi družbi SiDG, ki upravlja z gozdovi v lasti države.

Prav tako se je Odlok pripravil v okviru projekta RESOLVE, ki ga delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa Interreg Evropa.

Dolgoročni cilji MOM so usmeritev aktivnosti v ohranjanje ekološke stabilnosti teh gozdov, širjenje območij z zasajevanjem, kjer je to mogoče, učinkovito upravljanje z gozdom ter ureditev, ki bo omogočala uresničevanje vseh njihovih funkcij. Prav tako si želimo izboljšati lastniško strukturo teh gozdov in odnos uporabnikov ter lastnikov do gozda (izboljšanje komunikacije, nudenje pomoči pri ravnanju, ozaveščevalne akcije glede bontona). Prav tako sledimo ciljem izvedbe dveh ukrepov iz Občinskega programa varstva okolja do leta 2030: Informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu biotske raznovrstnosti gozdov ter prioritetno lastnikov gozdov glede trajnega ravnanja in ohranjanja gozdov (U.1.1.11 ) in Priprava novega pravnega akta o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (U.2.2.8).