home

OKOLJE

Predstavitev službe

 

Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju SSVO) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju) na področju varstva okolja.

 

Strokovne naloge:

  • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,

  • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

  • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,

  • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

  • ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

 

Upravne naloge:

  • izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,

  • izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.

 

V okviru zgoraj navedenih nalog je služba vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.