home

OKOLJE MARIBOR

Predstavitev službe

Skupna služba varstva okolja (v nadaljevanju SSVO) je upravni in strokovni organ občin ustanoviteljic (Mestna občina Maribor in občin Duplek, Ruše, Miklavž na Dravskem polju, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Lenart, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Lovrenc na Pohorju) na področju varstva okolja.

Strokovne naloge:

  • podrobnejši in posebni monitoring stanja okolja ter vodenje informacijskega sistema varstva okolja,

  • priprava ukrepov, smernic in priporočil s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

  • informiranje, ozaveščanje in izobraževanje javnosti o stanju varstva okolja in ohranjanju narave in v zvezi z zagotavljanjem javnih služb varstva okolja,

  • strokovna pomoč pravnim in fizičnim osebam pri urejanju vprašanj s področja varstva okolja in ohranjanja narave,

  • ter druge strokovno tehnične naloge s področja varstva okolja in ohranjanja narave.

Upravne naloge:

  • izdaja dovoljenj za začasno prekomerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup,

  • izdaja potrdil o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah.

V okviru zgoraj navedenih nalog je služba vključena tudi v evropske projekte, ki dopolnjujejo programske naloge na posameznih področjih dela.