home

OKOLJE MARIBOR

Občine ustanoviteljice

Od leta 2010 so v Medobčinskem uradu za varstvo okolja in ohranjanje narave vključene občina Duplek, občina Ruše in občina Miklavž na Dravskem polju, v letu 2018 se je Uradu pridružila občina Hoče-Slivnica.

S 1. januarjem 2020 je začela delovati Skupna občinska uprava Maribor - SOU Maribor, Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave se je preimenoval v Skupno službo varstva okolja. V istem času se je pridružila še občina Rače-Fram.

Z začetkom leta 2021 so se Skupni službi varstva okolja pridružile še: Občina Lovrenc na Pohorju, Občina Lenart in Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Skupne aktivnosti občin

Skupne aktivnosti v občinah ustanoviteljicah s področja varstva okolja in ohranjanja narave

Skupna služba varstva okolja skrbi za izvajanje mnogih aktivnosti v občinah ustanoviteljicah, ki se nanašajo na področje varstva voda, tal, zunanjega zraka, hrupa, odpadkov, ohranjanja narave ter zagotavljanje biotske pestrosti, zagotavljanja informacijskega sistema varstva okolja, idr.

Ena izmed najpomembnejših nalog je povezana z izvajanjem GJS oskrbe s pitno vodo. Služba namreč skrbi za spremljanje stanja vodnih virov pitne vode preko t.i. imisijskega monitoringa tal, podzemnih in površinskih voda na območju vodooskrbnega sistema Mariborskega vodovoda. Z monitoringom spremljamo glavne dejavnike, ki vplivajo na kakovost pitne vode v mariborski in okoliških občinah. Z analizami tal spremljamo vnos dušikovih spojin, pesticidov – fitofarmacevtskih sredstev, spiranje nitrata in ostankov pesticidov v podzemno vodo, vnos industrijskih onesnaževal in drugih snovi iz urbanega okolja. Vsa poročila iz monitoringa so dostopna širši javnosti ("Podzemne vode"), nekaterih podatki so dostopni na posebni interaktivni karti.

Služba se tudi aktivno vključuje v reševanje težav pri posameznih vodnih virih (npr. vodnjaku Bohova 2), sodeluje pri načrtovanju projektov zagotavljanja rezervnih vodnih virov (bodoči regijski projekt z navezavo na vodne vire Selniška dobrava) ali zaščite obstoječih vodnih virov (Vrbanski plato). Hkrati služba sklicuje t.i. Komisijo za pitno vodo, kjer se obravnavajo pomembna vprašanja iz tega področja in kjer lahko sodelujejo vse občine.

Na področju zraka služba intenzivno seznanja občane z vsemi pomembnejšimi podatki in pojasnili okrog kurjenja pozimi, prepovedanem kurjenju odpadkov v malih kurilnih naprava, dostopnostjo subvencij za občane iz Eko-sklada, kako je z gibanjem prašnih delcev PM10 na območju širše regije, idr. Pred kurilno sezono 2022-2023 je služba kreirala posebna energetska priporočila za občane, ki se sprotno ažurirajo. Občine spodbuja in jim pomaga kreirati ukrepe za ohranjanje kakovosti zunanjega zraka skladno z nacionalnim Operativnim programom iz tega področja. Služba je v sodelovanju z dimnikarsko službo pripravila letak o pravilnem načinu kurjenja, ki so ga dimnikarji distribuirali po gospodinjstvih hkrati z njihovim vabilo na redni letni pregled kurilne naprave.

Na področju varstva in ohranjanja narave ter zagotavljanja biotske pestrosti služba širi znanje ter ozavešča o hranjenju prostoživečih živali, o težavah pojava tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, o primernem načinu gospodarjenja z gozdovi, idr. Prav tako je pričela v letu 2022 povezovati deležnike po občinah na temo divjih opraševalcev in čebel. V prihodnje se na tem področju načrtuje zagotavljanje določenih javnih zelenih površin po občinah, ki bi bile posebej namenjene za pašo opraševalcev. S postavitvijo informativnih tabel na teh površinah se bo dodatno ozaveščalo javnost, že sedaj pa služba ažurno informira o tej tematiki.

Na področju hrupa služba izvaja za občine upravne naloge in sicer izdaja dovoljenja za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom zaradi uporabe zvočnih naprav na javnih prireditvah in izdaja potrdila o prijavi uporabe zvočnih naprav na prireditvah v skladu z zakonodajo. Ker so občani vse bolj pozorni na kakovost življenja tudi v povezavi s »prehrupnimi« prireditvami predvsem v nočnem času, služba spodbuja in pomaga občinam pri oblikovanju dodatnih smernic za izvajanje javnih prireditev v povezavi s hrupom. Koristne informacije najdete tukaj.

Zelo intenzivno teče tudi informiranje in ozaveščanje širše javnosti o vseh okoljsko pomembnih vsebinah preko osrednje okoljske spletne strani. Služba tekom leta pripravlja posamezna obvestila in tematske prispevke za objave na spletni občinskih straneh ali v lokalnih občinskih informatorjih, ozavešča o pomembnejših okoljskih dnevih ter spodbuja in povezuje občine pri izvajanju dodatnih aktivnosti npr. ob Evropskem tednu mobilnosti, Svetovnem dnevu voda, ob spomladanskih čistilnih akcijah odstranjevanja odpadkov iz narave, Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov v novembru, idr.

Služba je vseskozi na razpolago občanom, občinskim svetnikom, strokovnim sodelavcem iz občinskih uprav in drugim deležnikom glede odprtih vprašanj s področja okoljevarstva.