home

OKOLJE MARIBOR

Narava

Približno desetina površine mariborske občine je zavarovane po državnih oz. lokalnih predpisih s področja varstva narave, tretjino pa prerašča gozd.
Med raziskovanjem te podstrani boste našli informacije o varovanih območjih narave (Mariborski otok, Mestni park, Stara trta itd.), biotski raznovrstnosti (dvoživke, opraševalci, ptice itd.), mestnih gozdovih in invazivnih tujerodnih vrstah.
Predstavljamo tudi pet tematskih poti: Mariborski otok, Mestni park, Piramida – Kalvarija, Bolfenk – razglednik in Stražun.

Varovana območja narave so glede na veljavne predpise razvrščena v območja Natura 2000, ekološko pomembna območja (EPO) in naravne vrednote (državnega ali lokalnega pomena). 

Zavarovana območja so po Zakonu o ohranjanju narave ožja zavarovana območja (naravni spomeniki, strogi naravni rezervati in naravni rezervati) in širša zavarovana območja (krajinski, regijski in narodni park). 

Za upravljanje varovanih območij narave je zadolžen ustanovitelj. Dejstvo je, da se posegom na zavarovanih območjih ne moremo izogniti. Vendar je pomembno, da jih izvajamo tako, da jih ne uničimo, poškodujemo ali razvrednotimo, oziroma ne spreminjamo tistih lastnosti, zaradi katerih smo jih razglasili kot naravovarstveno pomembna območja ali objekte.

Vse lokalitete na območju mariborske občine so vidne v Atlasu okolja, Naravovarstvenem atlasu in v spletnem GIS-portalu iObčina.