home

OKOLJE MARIBOR

Projekt RESOLVE

Spletna stran projekta RESOLVE: https://www.interregeurope.eu/resolve/
FB profil projekta RESOLVE: https://www.facebook.com/ResolveEurope/?fref=ts

Financiranje projekta

Projekt RESOLVE sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru programa medregionalnega sodelovanja Interreg Evropa v višini 85%, delež lastnih sredstev Mestne občine Maribor znaša 15%.
Skupna vrednost projekta: 2.038.757,00 EUR
Vrednost projekta za MOM: 163.400,00 EUR
Stopnja sofinanciranja: 85%
Program sofinanciranja: Program teritorialnega sodelovanja Interreg Evropa
Trajanje projekta skupaj: 1.4.2016 – 30.9.2022

Partnerji projekta

Partnerji projekta so mesta in regije:
- Roermond (Nizozemska),
- Kronoberg (Švedska),
- Reggio Emilia (Italija),
- Maribor (Slovenija),
- Almada (Portugalska),
- Varšava (Poljska),
- Moravsko-šlezijski okraj (Češka),
- Manchester Transport (Združeno kraljestvo) in
- strokovni partner Erasmus University Rotterdam (Nizozemska).

Kontaktne osebe v Mestni občini Maribor:
Gordana Kolesarič, gordana.kolesaric@maribor.si
Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja, info.okolje@maribor.si

Mestna občina Maribor (MOM) je v okviru izvajanja projekta Resolve pripravila Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (v nadaljevanju: Odlok). Zavedamo se, da gozdovi s posebnim namenom v mestu in na njegovem obrobju zvišujejo kakovost bivanja ter so pomembni in nepogrešljivi zaradi socialnih in ekoloških funkcij imajo pa tudi veliko vlogo pri blaženju podnebnih sprememb. S sprejemom Odloka sledimo ciljem Občinskega programa varstva okolja do leta 2030 - Informiranje in ozaveščanje javnosti o pomenu biotske raznovrstnosti gozdov ter prioritetno lastnikov gozdov glede trajnega ravnanja in ohranjanja gozdov (U.1.1.11 ) in Priprava novega pravnega akta o razglasitvi gozdov s posebnim namenom (U.2.2.8). Odlok določa območja razglasitve, režim in omejitve pri gospodarjenju, izvajalca režima, opredeljuje ureditev in opremo gozdov s posebnim namenom, nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja odkupe in predkupno pravico. MOM se bo (tudi za vzgled drugim lastnikom) sistematično lotila gospodarjenja z lastnimi gozdovi ter urejanja gozdov z vnosom novih vsebin.

Povezava do odloka: https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/narava/mestni-gozdovi
Pretekle aktivnosti projekta: https://maribor.si/projekti/resolve-sustainable-mobility-and-the-transition-to-a-low-carbon-retailing-economy/