home

OKOLJE MARIBOR

Odpadki

Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih procesih, povezanih s človekovim delovanjem in so eden izmed najpomembnejših problemov moderne družbe.

Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2020 nastalo 7,7 milijona ton vseh odpadkov, kar je skoraj 9 % manj kot leto prej. Količine gradbenih odpadkov so še vedno s 4,5 milijona tonami predstavljale 59 % vseh odpadkov (četudi so se od leta 2019 zmanjšale za 11 %). Sledili so komunalni odpadki s 13 % in odpadki iz termičnih procesov za 12 %. Povečale pa so se količine odpadkov, ki z vidika preprečevanja okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju, in sicer za 37 %. V proizvodnih (4 %) in storitvenih dejavnostih (13 %) se je količina odpadkov zmanjšala. Zmanjšanje količin odpadkov se je najbolj pokazalo v sektorjih, ki so bili primorani prekiniti svoje poslovanje zaradi epidemije, povišali pa so v dejavnostih poslovanja z nepremičninami ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih. V obeh primerih je zvečanje nastalo na račun gradbenih odpadkov, ki so v letu 2020 predstavljali kar 99 % vseh nastalih odpadkov. Nevarni odpadki so s 138.000 tonami predstavljali skoraj 2 % vseh odpadkov, nastalih v Sloveniji. Največ nevarnih odpadkov je nastalo iz organskih kemijskih procesov in termičnih procesov (v vsakem po 17 %) ter iz rabljenih motornih vozil, baterij in akumulatorjev (16 %). Komunalni odpadki so se (kljub zmanjšanju) povečali za skoraj 2 %, kar je bilo pričakovano, glede na tedanje razmere – epidemijo koronavirusa. V povprečju je prebivalec Slovenije v letu 2020 proizvedel 489 kg komunalnih odpadkov, kar je za 21 kg manj kot v letu 2019. Zato je pomembno in potrebno še naprej izobraževati in informirati vse generacije občanov o pomenu zmanjševanja odpadkov na izvoru in ločevanja že nastalih odpadkov.

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu okolja, ki kot krovni zakon opredeljuje med drugim tudi področje ravnanja z odpadki. Iz njega izhajajo predpisi, ki urejajo področje odpadkov. Osnovni predpis, ki opredeljuje ravnanje z odpadki je Uredba o odpadkih (Uradni list RS 77-1772/2022, stran 5665), objavljen 31.5.2022.To Uredbo dopolnjujejo predpisi, ki obravnavajo ravnanje z odpadki (odlaganje odpadkov na odlagališčih, sežig) ter posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami, zdravili, svečami,…) (vir: Statistični urad RS).

Vsako leto v mesecu novembru obeležujemo Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki promovira različne akcije za spodbujanje k zmanjševanju odpadkov.