home

OKOLJE MARIBOR

Odpadki

Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih procesih, povezanih s človekovim delovanjem in so eden izmed najpomembnejših problemov moderne družbe. Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2017 v Sloveniji nastalo povprečno 478 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma približno 1,3 kg na prebivalca na dan.  Od skupaj 987.000 t komunalnih odpadkov, smo jih skoraj 691.000 t zbrali ločeno, kar znaša povprečno 70 %. Delež ločeno zbranih komunalnih odpadkov se je glede na leto 2016 zvišal s 68% na 70%. Zato je pomembno in potrebno še naprej izobraževati in informirati vse generacije občanov o pomenu zmanjševanja odpadkov na izvoru in ločevanja že nastalih odpadkov. 

 

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu okolja, ki kot krovni zakon opredeljuje med drugim tudi področje ravnanja z odpadki. Iz njega izhajajo predpisi, ki urejajo področje odpadkov. Osnovni predpis, ki opredeljuje ravnanje z odpadki je Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/1569/15129/20 in 44/22 – ZVO-2).To Uredbo dopolnjujejo predpisi, ki obravnavajo ravnanje z odpadki (odlaganje odpadkov na odlagališčih, sežig) ter posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami, zdravili, svečami,…) (vir: Statistični urad RS).

 

Vsako leto v mesecu novembru obeležujemo Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki promovira različne akcije za spodbujanje k zmanjševanju odpadkov.