home

OKOLJE MARIBOR

Sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

 

Sodelovanje nevladnih organizacij in lokalne skupnosti  je obojestransko koristno.  Predvsem pa je koristno, pomembno za občane in občanke, ki preko dejavnosti, ki jih nevladne organizacije izvajajo, občine pa sofinancirajo oziroma kako drugače podpirajo, zadovoljujejo svoje potrebe in interese. Le sodelovanje NVO in občine je lahko tisto, ki naredi lokalno okolje, skupnost močnejšo in boljšo.

Seveda pa to ni  oziroma ne sme biti zaprto partnerstvo. Gospodarstvo, javni zavod in mediji so lahko enako enakovredni partnerji pri gradnji kvalitete lokalnega okolja. Zato je širše povezovanje in sodelovanje še kako pomembno.

Sofinanciranje delovanja in programov okoljskih nevladnih organizacij poteka že od leta 2001 po sprejemu Lokalne Agende 21 – programa varstva okolja za Maribor. Temeljno izhodišče za sofinanciranje programov je podano v Zakonu o varstvu okolja. 

Mestna občina Maribor vsako leto objavi razpis za dodelitev sredstev sofinanciranja projektov na področju varstva okolja in ohranjanja narave v Mestni občini Maribor za tekoče leto.

Namen razpisa je spodbujanje in usmerjanje družbenega razvoja v mestu in okolici, ki omogoča dolgoročne kvalitetne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja na načelih varstva naravnih vrednot in okolja, ohranjanja narave ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Prav tako je namen razpisa vzpostavljanje in razširjanje partnerstva med javnim sektorjem in civilno družbo.

Prednostno se sofinancirajo projekti po naslednjih vsebinskih sklopih, ki se nanašajo na posamezna podpoglavja:

 

 V nadaljevanju si lahko ogledate povzetke poročil: