home

OKOLJE MARIBOR

Navodila za pravilno kurjenje

Izbor in vgradnja kurilne naprave
Sodobne naprave so tehnološko napredne, imajo večji izkoristek in zato nižje stroške energenta, ter občutno nižje izpustov dimnih plinov v ozračje. Predimenzioniranost kurilne naprave vodi v prehitro zgorevanje in oddajanja prevelike količine toplote v prostore, s čimer znatno povečujemo stroške. Brezplačno svetovanje o učinkoviti rabi energije v gospodinjstvih ter o finančnih vzpodbudah pri menjavi kurilnih naprav lahko najdete na spletni strani Eko sklada – Ensvet.

Vzdrževanje in pregled kurilne naprave
Redno čiščenje pepela in pravilno vzdrževanje v skladu z navodili proizvajalca je pogoj za dobro delovanje naprave in zmanjšanje izpustov v prostor in zunanji zrak. Prav tako je  pomembno izvajanje rednih pregledov in čiščenje dimniških naprav. 

Izbira kakovostnega goriva in priprava drv
Za kurjavo so primerna polena, lesni briketi ali peleti iz naravnega, kemično neobdelanega lesa (certifikat A1 in A2). Barvan, lepljen in umazan les ni primeren za kurjavo. Drva za takojšnjo uporabo morajo biti primerno suha. Visoko energijsko vrednost ima les gabra, hrasta, bukve in robinije. Cepljen mora biti na polena velikosti 25-50cm in vlažnosti pod 20%.

Način kurjenja
Najprimernejši način je zgornje odgorevanje goriva od vrha proti rešetki, ki se izvede tako, da najprej zlagamo večja polena (vzporedno ali križno), nanje polagamo manjše nasekana drva ali trske, med katere položimo vžigalni material (npr. lesna volna). Z dovodom zraka uravnavamo plamen. Faza vžiganja in segrevanja mora biti čim krajša, saj v nasprotnem primeru prihaja do nepopolnega zgorevanja in tvorbe ogljikovega monoksida. pri kurjenju ne uporabljamo papirja, kartona in ostalih odpadnih materialov.

Primerjava cenejše in dražje kurilne naprave z možnostjo  subvencije Eko sklada
Cena kurilne naprave, subvencija, strošek vgradnje, izkoristek, cena drv za 20 let, brez vzdrževanja

A – (dražja)       

Cena kotla A (3.000€, subvencija 20%, vgradnja 1.000) =    3.400 €
Cena drv (20kW, 10 ur/dan, 200 dni, 16oC, 80% izkoristek, 20 let, 10 m3, 60 €/m3) = 12.000 €

B – (cenejša)    

Cena kotla B (1.500€, subvencija 0, vgradnja 1.000€) = 2.500 €
Cena drv (20 kW, 10ur/dan, 200 dni, 16oC, 50% izkoristek, 20 let, 10 m3, 60 €/m3) = 19.200€

Razlika v ceni 21.700 € – 15.400 € = 6.300 € (prihranek) (povzeto po J. Kaplar)

Novejša kurilna naprava je na daljši rok ekonomsko opravičena, varna za zdravje, enostavnejša za rokovanje, požarno varna in veliko manj onesnažuje okolje z delci PM10 in s CO2.

Kurjenje odpadkov?
V skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki je kurjenje le-teh prepovedano, saj s takim početjem neposredno škodujemo naravi in ogrožamo zdravje ljudi okoli sebe.

V zadnjih letih se je močno povečala uporaba malih kurilnih naprav na lesna goriva v gospodinjstvih, saj je les finančno dokaj ugoden energent oziroma ga je v našem okolju relativno veliko. Ob tem opažamo tudi povečano onesnaženje zraka s trdimi delci na račun kurjenja, kar dokazuje vedno večji delež črnega ogljika v teh delcih oz. nakazuje na kurjenje ne samo s primernim lesom, temveč tudi z odpadki ali drugimi snovmi, ki v peč ne sodijo. Zato so vse bolj pogoste pritožbe na brezvestno ravnanje svojih soobčanov. Vedeti moramo, da je mogoče po izpustu iz dimnika (količina, barva, gostota dima) sklepati na neustrezno kurjenje.