home

OKOLJE MARIBOR

Mestni park

Mestni park s širšim območjem je zavarovan kot spomenik oblikovane narave, ožje območje je tudi oblikovana naravna vrednota lokalnega pomena. Varujemo ga tudi po kulturno varstvenem predpisu.

Širše območje Mestnega parka obsega Piramido, Mestni vrh in Kalvarijo z zaledjem. Ti trije griči so na južnih pobočjih zasajeni z vinogradi, sicer pa je območje obraslo z gozdovi, razen zahodnih pobočij Piramide, na katerih so obsežna travišča.

Ožje območje Mestnega parka obsega oblikovani del parka (vzhodni in zahodni del), povezavo (podaljšano promenado) in območje Treh ribnikov. Park je urejen po načelih tako imenovanega angleškega parka, v krajinskem slogu, ki posnema »neurejenost« narave, kjer drevesne nasade tvorijo skupine drevja ter posamezna drevesa. Bistven del oblikovanja so osrednje jase, nepravilno razporejene poti, vodni motivi ter vedute na severnem obrobju parka. Območje med drugim odlikuje veliko število drevesnih vrst, domačih in tujerodnih.

S ciljev ohranjanja je strokovna delovna skupina pripravila začasne upravljavske smernice za ožje območje Mestnega parka. Te povzemajo varstvene režime in pravila ravnanja v parku, določajo razvojne usmeritve, način upravljanja, nadzora in financiranje. V smernicah so predpisane tudi splošne usmeritve v zvezi z organiziranjem prireditev (Priloga 1: Prireditve na območju Mestnega parka – dopustne dejavnosti). Da bi čim bolj omilili njihove negativne posledice, je območje parka razdeljeno na navidezne cone. Za zagotavljanje številnih pozitivnih funkcij, ki jih ima park kot pomembna mestna zelena površina, mora biti vzdrževanje sonaravno in hkrati ekonomsko vzdržno (Priloga 2: Vzdrževanje Mestnega parka). Sočasno se s pravilnim vzdrževanjem ohranjata biotska raznovrstnost in vrtno arhitekturna dediščina. 
Vabimo vas na sprehodu po Mestnem parku s spoznavanjem drevesnih vrst.
in na naravoslovno pot Piramida – Kalvarija po treh gričih.