home

OKOLJE MARIBOR

Stražun

Območje Stražuna je naravni spomenik, oblikovana in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena in gozd s posebnim namenom. Predstavlja največji strnjen kompleks mariborskih mestnih gozdov kljub temu, da se je površina Stražuna zaradi nenehnih posegov in neustreznega upravljanja v zadnjih desetletjih občutno zmanjšala.

Stražunski gozd leži v jugovzhodnem delu mesta Maribor, na desnem bregu reke Drave. Meji na tri mestne četrti – na jugu na Tezno, na zahodu in severu na Pobrežje ter na vzhodu na Brezje.

Skozi Stražun poteka lepo vidna stara, ledenodobna struga Drave, celotnemu območju pa dajejo pečat dravske ježe. Zaradi delovanja reke Drave predstavlja Stražun svojevrstno pokrajinsko enoto z značilnostmi izrazito urezane kotanje in stopnjevitega podolja. V zahodnem delu se pojavljajo izviri, ki so del vodnega telesa podzemne vode Dravske kotline. Izviri so v preteklosti napajali potok, ki pa se je z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije (ta se preliva v primeru večjih padavin) spremenil v kanal.

Stražun je površinsko zelo pester, saj se na njegovem področju menjajo doline in dravske ježe, prav tako se prepletajo gozdne površine s travniki in kmetijskimi površinami.

V vegetaciji Stražunskega gozda je v zadnjem stoletju prišlo do korenitih sprememb, saj je izginilo šotno barje v zgornjem delu Stražunske doline in hrastovi gozdovi, ki so sicer značilna gozdna združba poplavnih nižin. Zadnji ostanek šotnega barja predstavljata le še dva fragmenta močvirja v neposredni oklici izvirov. Celotno področje predstavlja vrsto zanimivih združb, za mesto veliko bogastvo, ki ga je potrebno ohranjati.

 

 Slika: Stražunski gozd

Pravne podlage

- Odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Maribor (MUV št. 6/2022). S tem odlokom se razglašajo gozdovi s posebnim namenom v Mestni občini Maribor, ki imajo izjemno poudarjene socialne in ekološke funkcije. Odlok določa območja razglasitve, režim in omejitve pri gospodarjenju, izvajalca režima, opredeljuje ureditev in opremo gozdov s posebnim namenom, nadomestila, ki izhajajo iz prilagojenega načina gospodarjenja in odkupe.

- Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (MUV št.17/1992) razglaša Stražunski gozd za naravni spomenik z ovrednotenjem parkovni gozd.

- Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS št. 111/2004 s spremembami). Območje Stražunskega gozda je bilo določeno za oblikovano in ekosistemsko naravno vrednoto lokalnega pomena.

 

Obvezna mnenja in soglasja:

- Pred vsakim posegom je nujno za strokovno mnenje ali soglasje zaprositi Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN).

- Za posege v gozdni prostor potrebno zaprositi Zavod za gozdove (ZGS).

- Lastništvo v Stražunu je zelo razdrobljeno. Za vse posege je potrebno soglasje lastnikov.

 

 

Če želite spoznati in prisluhniti prebivalcem Stražunskega gozda, se lahko podate na učno pot netopirja Boromirja.