home

OKOLJE MARIBOR

Podzemne vode

Podzemna voda je sestavni del vodnega kroga in se nahaja pod površino tal, ne glede na to ali so tla, sediment, kamnina ali hribina v celoti ali deloma zasičeni z vodo. Vodonosnik je geološka plast pod površjem tal, ki omogoča znatnejši tok podzemne vode in odvzem znatnejših količin podzemne vode. V Sloveniji prevladujeta dva tipa vodonosnikov, in sicer vodonosniki z medzrnsko poroznostjo v ravninskih delih rečnih dolin ter vodonosniki s kraško in razpoklinsko poroznostjo. Vodno telo podzemne vode je podzemna voda v enem ali več sosednjih vodonosnikih.

Podzemna voda je v Sloveniji najpomembnejši vir pitne vode, s katerim se oskrbuje več kot 95 % prebivalcev. Naravna podzemna voda brez onesnaževal je za zdravje najbolj primerna. Kakovost podzemne vode je torej pomembna tako z okoljskega kot tudi zdravstvenega vidika.

Podzemne vode kot vir pitne vode so na območju Mestne občine Maribor in okoliških občin zavarovane z uredbo, v kateri so določena vodovarstvena območja in vodovarstveni režim za vodno telo Vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja.

Monitoring stanja podzemnih voda

Program monitoringa podzemne vode vključuje:
  • hidrološke meritve,                                                     
  • parametre, s katerimi se ocenjuje kakovost vode,
  • parametre s seznama nevarnih snovi, s katerimi se ugotavljajo in spremljajo  obremenitve podzemne vode z nevarnimi snovmi, relevantnimi za obravnavano geografsko območje. Med slednjimi je bil poseben poudarek namenjen preiskavam vsebnosti nitrata, pesticidov in hlapnih halogeniranih organskih spojin v podzemni vodi.   

Zemljevid merilnih mest

Vsako leto se v programu izvajanja monitoringa določijo vzorčna mesta, in sicer glede na predhodne rezultate in razmere v podzemnih vodah. Na vsak piezometer  so vezani podatki o nitratih, pesticidih in nivojih podzemne vode, podatke se prikaže tudi na grafih.