home

OKOLJE

Invazivne tujerodne vrste

Invazivne tujerodne vrste (krajše invazivke) so vrste, ki jih je človek namerno ali nenamerno zanesel izven območja njihove prvotne razširjenosti in s širjenjem poslabšajo življenjske razmere za domorodne vrste.

Strokovnjaki so na terenu poleg domorodnih drevesnih vrst - prevladujejo bukev, hrast, kostanj, bor, češnja in druge - opazili   tudi prisotnost invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst. Med slednje uvrščamo drevesni vrsti pavlovnijo in veliki pajesen ter potencialno invazivno vrsto navadno barvilnico kot zelnato trajnico. Ugotavljamo, da so se v večji meri na obravnavanem območju razširile po žledu leta 2014, ker so bila gozdna tla takrat razgaljena. Domnevamo, da so semena prišla z vrtov.

Z namenom varovanja naravne drevesne sestave v gozdovih širšega območje Mestnega parka s Piramido, Mestnim vrhom in Kalvarijo, ki sodijo v zavarovano območje narave, je nujno invazivne tujerodne rastline iz njih čim prej odstraniti.

Več o tujerodnih (invazinih) vrstah pri nas si lahko preberete tukaj.