home

OKOLJE MARIBOR

Projekt ALPTREES

Transnacionalno sodelovanje za trajnostno upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp (A Transnational Cooperation for Sustainable Use and Management of Non-native Trees in Urban, Peri-Urban and Forest Ecosystems in the Alpine region)

Program: Program INTERREG Območje Alp, https://www.alpine-space.org/projects/alptrees/en/home   Trajanje projekta: oktober 2019 – junij 2022

Partnerji projekta:

  • vodilni partner: Bundesforschungs- und Ausbildungszentrum für Wald, Naturgefahren und Landschaft (Austria)

  • Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee (Austria)

  • Internationales Institut für Angewandte Systemanalyse (Austria)

  • Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg - FVA (Nemčija)

  • Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, Groupement de Grenoble (Francija)

  • Centre d'études et d'expertises sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Francija)

  • LANGHE MONFERRATO E ROERO - Società consortile a responsabilità limitata Agenzia di sviluppo del territorio (Italija)

  • Fondazione Edmund Mach (Italija)

  • Comune di Trento (Italija)

  • slovenski partnerji: Mestna občina Maribor, Gozdarski inštitut Slovenije in Razvojna agencija Sora d.o.o.

Cilj projekta ALPTREES je bil razviti enotno strategijo za odgovorno ravnanje in upravljanje s tujerodnimi drevesnimi vrstami v alpskem prostoru (območje programa Interreg Alpe). ALPTREES transnacionalna strategija je osnovana na pilotnih primerih dobrih praks in vzpostavitvi odprte mreže znanja partnerjev in ključnih deležnikov iz Slovenije, Avstrije, Nemčije, Francije in Italije (država opazovalka: Švica). 

Med drugim smo v okviru projekta povezali posamezne baze podatkov pojavljanja tujerodnih in invazivnih tujerodnih drevesnih vrst ter izdelali modele in scenarije za podnebne spremembe na izbranih območjih v urbanih, primestnih in gozdnih ekosistemih na območju Alp.

V Sloveniji smo partnerji projekta izvedli srečanja in delavnice s ključnimi deležniki razvojnih nacionalnih politik, upravljalci in uporabniki gozdov, in sicer na območju Mestne občine Maribor in na  Gorenjskem. V okviru projekta je nastalo več priročnikov o zbiranju podatkov, prepoznavanju vrst in gospodarjenju s tujerodnimi in invazivnimi tujerodnimi drevesnimi vrstami. V sodelovanju z lesarskimi šolami je bila raziskana uporabno vrednost lesa teh vrst.

Na območju Mestne občine Maribor so se na podlagi baze pridobljenih podatkov izvedle tudi pilotne aktivnosti odstranjevanja tistih vrst, ki so najbolj invazivne ali se nahajajo na zavarovanih območjih. Izvedli bomo lokalne aktivnosti ozaveščanja strokovne in širše javnosti glede prepoznavanja tujerodnih in invazivnih vrst, različne možnosti odstranjevanja in uporabe. Dobre prakse in nova znanja smo in še bomo prenesli tudi na zainteresirane občine v širši regiji.

Kontaktne osebe v Mestni občini Maribor:
Živa Bobič Červek,  Ziva.BOBICCERVEK@maribor.si
Gordana Kolesarič, gordana.kolesaric@maribor.si

ALPTREES – več informacij:
ttps://www.alpine-space.eu/projects/alptrees/en/home
https://www.facebook.com/alptrees
https://www.instagram.com/alptrees_project/
https://twitter.com/alptrees_AS