home

OKOLJE MARIBOR

ZAČETEK URBANEGA SONARAVNEGA ČEBELARJENJA V MESTU MARIBOR

7. maja 2024 je na dvorišču Mestne občine (MO) Maribor zaživel urbani nakladni čebelji panj v sklopu projekta »Urbano sonaravno čebelarjenje v mestu Maribor«.

Za čebelji panj bo skrbel mestni čebelar Maks Selinšek, med pa bo protokolarno darilo. Poleg čebeljih panjev ob stavbi MO Maribor bo na zemljiščih podjetij Javnega holdinga Maribor (JHMB) zaživelo še pet čebeljih panjev. 

Foto: simbolični prikaz čebele

Tako je bil uspešno storjen prvi korak, ki naznanja začetek urbanega sonaravnega čebelarjenja v mestu. MO Maribor se zaveda, da so pomembne razvojne prioritete mest, tudi v duhu prilagajanja podnebnim spremembam, ozelenjevanje mestnih jeder, skrb za biodiverziteto, spodbujanje zdravega načina življenja, samooskrba, vse bolj pomembno postaja tudi informiranje in ozaveščanje širše javnosti o pomembnosti čebel za preživetje in obstoj celotnega ekosistema. Obsežna francoska raziskava je dokazala, da so mestne čebele celo bolj zdrave, dolgožive in medonosne od podeželskih sestric, kar pripisujejo biotski pestrosti, prehranski raznolikosti in odsotnosti pesticidov.

MO Maribor je tako skupaj s podjetji v skupini JHMB pristopila k vzpostavitvi urbanih nakladnih čebeljih panjev v našem mestu. Pobudnik vzpostavitve pilotnega projekta »Urbano sonaravno čebelarjenje v mestu Maribor« je podjetje Mestne nepremičnine, ki si prizadeva za promocijo medu ter ozavešča o pomenu čebel in čebelarstva pri nas. Pri projektu so pomagale tudi druge strokovne službe ter predstavniki Čebelarskega društva Maribor – mesto.

 Foto: simbolični prikaz čebelarjenja v mestu

Vzpostavljenih šest urbanih nakladnih čebeljih panjev 

Meje urbanega čebelarjenja so v okviru tega projekta načrtovane znotraj mestnega obroča, na dvorišču zgradbe Mestne občine Maribor in na zemljiščih podjetji v skupini Javni holding Maribor. V začetni fazi je predvidenih za aktivno vključitev pet javnih podjetij in MO Maribor. Na podlagi potrjene lokacije je Čebelarsko društvo (ČD) Maribor mesto le-te prijavilo na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za vsak čebelji panj posebej pridobilo ustrezno registrsko oznako. Po uradni registraciji bo na MOM vzpostavljena ustrezna evidenca (register) čebeljih panjev, ki se bo v prihodnje sproti dopolnjevala. 

Podjetja in MO Maribor so v okviru projekta pristopila k nakupu AŽ nakladalnih panjev, lastnik čebelje družine pa je ČD Maribor mesto, ki prevzema tudi čebelarjenje. Za mestnega čebelarja je bil znotraj ČD Maribor mesto imenovan Maks Selinšek, ki bo upravljal s čebeljimi panji skladno s »Smernicami za upravljanje z urbanimi nakladnimi čebeljimi panji v Mariboru«. Smernice bosta skupaj pripravila MO Maribor in ČD. V okviru projekta bo vzpostavljena enotna skrb in upravljanje s sistemom panjev, prav tako enotna skrb glede hranjenja čebel, izvajanje zaščitnih ukrepov proti boleznim, točenja medu ter druge skupne aktivnosti. 

Društvo bo prevzelo tudi točenje medu po pravilih HACCAP, predaja medu občini bo potekala skladno s smernicami. Med bo protokolarno darilo, ki ga bodo koristila aktivno vključena javna podjetja JHMB in MO Maribor. Projekt je zasnovan tako, da se lahko širi tudi v sosednje občine znotraj regije in druga slovenska mesta.

MO Maribor s projektom bližje članstvu v Evropski organizaciji čebelarskih mest urbanega čebelarjenja

Urbano čebelarjenje v Mariboru bo mestu omogočilo članstvo v Evropski organizaciji čebelarskih mest urbanega čebelarjenja, Bee path Cityes network. Dogovori z MO Ljubljana, ki je članica te mreže, že potekajo in s postavitvijo urbanih čebeljih panjev v okviru pilotnega projekta bo Maribor le še korak bliže članstvu. Prav tako bo ta projekt (model) predstavljal novost oz. primer dobre prakse, ki ga bo Maribor lahko širil še v druga mesta po Sloveniji.
Dodatni cilji projekta so še: 
•    razširiti urbano čebelarjenje na območju mesta in zagotoviti zdrav urbani med,
•    izobraževanje zaposlenih v JHMB ter MOM in meščanov o pomenu čebel in
•    povezovanje javnih in zasebnih čebeljih panjev z namenom spremljanja življenja in razvoja čebel v mestu, nameniti več pozornosti izobraževanju in uspešnemu zatiranju razvoja bolezni čebel.

Skrb za zdravo in bogatejšo pašo vseh opraševalcev 

Eden izmed pomembnih ukrepov v skrbi za čebele in druge opraševalce je, da jim zagotovimo zdravo življenjsko okolje ter veliko bogate paše, kar dosežemo s kasnejšo košnjo. Mestna občina Maribor se tega ukrepa poslužuje vse od leta 2022, pod okriljem Skupne službe varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor na javnih občinskih zelenih površinah in na zunanjih površinah nekaterih javnih kulturnih zavodov, 14 osnovnih šol ter 4 vrtcev s skupno 19 enotami. Na teh lokacijah (skupno cca 9.000 m2) so bile nameščene informativne tablice (približno 60), ki mimoidoče ozaveščajo o razlogu za kasnejšo košnjo trave. 

Projekt se je uspešno nadaljeval tudi v letu 2023 in 2024, ko je bilo dodanih 11 novih javnih zelenih površin in skupaj se je izvajala kasnejša košnja že na približno 40.000 m2. Ker pa Skupna služba varstva okolja deluje na območju večih občin (ustanoviteljic službe), smo tudi te spodbudili k sodelovanju. Z veseljem so se akciji pridružile občine: Duplek, Hoče-Slivnica, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Drav. Polju, Rače-Fram, Ruše, Sv. Jurij v Slov. goricah. Tudi v njihovem okolju so postavili tablice in pričeli izvajati kasnejšo košnjo.

Z ukrepom kasnejše košnje in hkratno saditvijo medovitih rastlin v sklopu aktualnih razvojnih projektov v mestu, bo tako čebelam kot vsem divjim opraševalcem omogočena bogatejša paša.

Foto: čebelji panji na dvorišču MOM


 
Foto: informativna tablica o kasnejši košnji na dvorišču MOM

Sodelujoči v projektu: