home

OKOLJE MARIBOR

Industrijsko onesnaževanje

Čeprav si gospodarstvo vsake države prizadeva za razvoj in rast industrije, ki ima pomembno vlogo za ekonomsko stabilnost in blaginjo prebivalstva, pa se je potrebno vendarle zavedati, da ima industrija tudi znaten delež pri onesnaževanju okolja. Gre za ključne vplive na okolje na področju zraka, vode in tal, obremenitve pa se odražajo na področju odpadkov, kemikalij in nevarnih snovi, porabi energije, sevanju, hrupu, izpustih prahu, pare in plinov ter mnogih drugih nevarnih snovi v manjših količinah. Vsi ti izpusti imajo velik vpliv na zdravje ljudi in stanje ekosistemov, saj smo v zadnjem času priča vedno večjim obremenitvam in pritiskom na okolje.
Zaradi zaščite ljudi in ekosistemov je potrebno sprejeti ustrezno zakonodajo, potrebna so vlaganja v razvoj, ki prinaša nove, ustreznejše tehnologije, ter osveščanje prebivalstva, usposabljanje in nadzor nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaženja večjega dosega.

Slovenija je v svoj Zakon o varstvu okolja (ZVO-2; Ur. l. RS 44/2022) prenesla zahteve Direktive o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje industrijskega onesnaževanja in nadzorovanje onesnaževanja - IPPC direktiva) in pripravila Uredbo o vrsti dejavnosti in napravah, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IPPC Uredba). Spodbuja se podjetja k prostovoljnemu uvajanju sistema ESMAS in standardov ISO 14000 (sistemi ravnanja z okoljem), ki so pokazatelj politike podjetja, usklajenega z okoljskimi standardi. V okoljevarstvenih dovoljenjih mejne vrednosti temeljijo na najboljših razpoložljivih tehnikah (zaključki BAT).

Zakonodaja s področja industrijskega onesnaženja je na razpolago TUKAJ. 

Glavna onesnaževala, ki se spremljajo v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja so naslednja:

•    žveplov dioksid in druge žveplove spojine,
•    dušikovi oksidi in druge dušikove spojine,
•    ogljikov monoksid,
•    organske spojine, zlasti ogljikovodiki, razen metana,
•    težke kovine in njihove spojine,
•    prah, azbest (delci in vlakna v suspenziji), steklo, mineralna vlakna,
•    klor in njegove spojine,
•    fluor in njegove spojine.