home

OKOLJE MARIBOR

Površinske vode

Površinske vode znatno prispevajo h kakovosti in količini podzemnih voda. Podnebne spremembe vplivajo na pretoke potokov in posledično na poplavno ogroženost.

  • Pregled stanja vodotokov na desnem in levem bregu Drave
  • Sanacijski ukrepi in vzdrževalna dela na potokih

Monitoring stanja površinskih voda

Program monitoringa površinskih voda, vključuje:
  • hidrološke meritve,
  • parametre, s katerimi se ocenjuje kakovost vode,
  • parametre s seznama nevarnih snovi, s katerimi se ugotavljajo in spremljajo obremenitve vode in sedimenta površinskih vodotokov z nevarnimi snovmi, relevantnimi za obravnavano geografsko območje. Poudarek je namenjen preiskavam obremenitev vodotokov s snovmi, ki odločilno vplivajo na razmere s kisikom.