home

OKOLJE MARIBOR

Poročilo o stanju okolja

Poročilo o stanju okolja se pripravlja v skladu z 156. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-2). Predstavlja osnovo za evalvacijo Občinskega programa varstva okolja (OPVO) in podlago za pripravo novega. V poročilu je pregled osnovnih značilnosti območja občine, gonilnih sil oz. akterjev sprememb v okolju, obremenitev in stanja posameznih sestavin okolja, kot so zrak, voda, tla in narava. Namen dokumenta je pregled stanja okolja z opredelitvijo ključnih problemov. Poročilo je izdelano na podlagi zakonskih izhodišč, strateških in operativnih dokumentov, načrtov, strokovnih podlag in okoljskih podatkov.