home

OKOLJE MARIBOR

JAVNE PRIREDITVE NA PROSTEM, kjer se uporabljajo zvočne naprave


sreda, 24. 01. 2024 | Okolje

kratek opomnik za organizatorje

Skupna občinska uprava Maribor, Skupna služba varstva okolja je pristojna za izvajanje upravnih nalog na področju varstva pred hrupom in sicer za izdajo potrdil o prijavi zvočnih naprav in dovoljenj za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom za javne prireditve na prostem. Na začetku leta želimo organizatorje javnih prireditev prijazno spomniti na pravila ravnanja v zvezi s tem.

V skladu z Uredbo o uporabi zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup(Ur.l.RS, št. 118/05) je organizator javne prireditve dolžan pridobiti upravno dovoljenje za uporabo zvočnih naprav.

Za javne prireditve do 8 ur, ki se izvajajo med 6. in 18. uro, ob uporabi zvočnih naprav do največ 1000 W je potrebno vložiti vlogo za izdajo potrdila o uporabi zvočnih naprav. To so npr. krajše kulturne prireditve, proslave ali podobno, ki se izvajajo na prostem, ob uporabi enega ali več zvočnikov. Vlogo je potrebno vložiti najmanj 7 dni pred prireditvijo.

Za javne prireditve, ki trajajo več kot 8 ur ali potekajo v večernem oz. nočnem času in ob uporabi zvočnikov več kot 1000 W, pa je potrebno vložiti vlogo za izdajo dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. To so npr. celodnevne ali večdnevne prireditve, praznovanja krajevnih praznikov s programom na prostem, koncerti, veselice ali podobno. Skladno z Uredbo je potrebno vlogo vložiti najmanj 30 dni pred prireditvijo, vendar organ obravnava tudi vloge, ki so vložene še vsaj 7 dni pred prireditvijo (Usmeritve SOUM glede vlaganja vlog – uporaba zvočnih naprav na javnih prireditvah.

K vlogi za izdajo dovoljenja, je med drugim potrebno priložiti načrt prireditvenega prostora s skico ( posnetek stanja, izris postavitve zvočnikov, označeni tlorisi najbližjih stavb z varovanimi prostori) v razmerju 1:1000, kjer je razvidno kje so zvočne naprave in kam se širi zvok. Prav tako je potrebno  priložiti program prireditve, dokazilo o plačani upravni taksi na račun občine, kjer prireditev poteka. V kolikor je vlagatelj (npr. društvo v javnem interesu)  skladno z Zakonom o upravnih taksah, oproščen plačila takse, je potrebno priloži dokazilo o upravičenosti oprostitve plačila takse. Prav tako se mora navesti dejansko število, znamko (tip) in nazivno moč zvočnih naprav. Pri uporabi več kot 6 zvočnikov je potrebno priložiti poročilo o emisiji hrupa v okolje.

Vsa dodatna pojasnila in podrobnosti glede prijave zvočnih naprav se nahajajo na spletni strani https://okolje.maribor.si/delovna-podrocja/hrup/javne-prireditve.

Vloge se posredujejo po e-pošti na naslov info.okolje@maribor.si ali po fizični pošti.