home

OKOLJE MARIBOR

Kakovost zunanjega zraka

Kakovost zraka predstavlja v sodobnem času vse večji problem. Onesnaževala prehajajo v ozračje iz naravnih virov (dim iz požarov, delovanje vulkanov, puščavski pesek, erozije in druga) ter antropogenih virov (produkti različnih proizvodnih obratov, promet, kurjenje fosilnih in drugih goriv, in podobno), ki jih povzroča človek s svojim delovanjem. Vsa ta onesnaževala predstavljajo veliko okoljsko tveganje, ker vplivajo na podnebne spremembe, saj določena onesnaževala močno prispevajo k segrevanju ozračja. Ker se v ozračju običajno ohranjajo dalj časa, predstavljajo veliko tveganje za zdravje ljudi in živali, s prehajanjem v vodo in tla pa tudi tveganje za zdravo rastlinstvo in s tem hrano.
Najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zraka na določenem območju so meritve. V Mariboru potekajo neprekinjeno že od leta 1978, zadnja leta pa so se sistemu meritev priključile še posamezne okoliške občine, saj želimo s temi meritvami določiti ustrezne ukrepe za ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka za širše območje.
Sistem monitoringa zunanjega zraka temelji na sprejeti Evropski in državni zakonodaji (Uredba o kakovosti zunanjega zraka, Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku ter Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka), ki natančno opredeljuje vrste merjenih onesnaževal, mejne vrednosti, metode in merila za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka, način pridobivanja podatkov, način obveščanja javnosti ter razvrstitev območij in število merilnih postaj glede na prebivalstvo. Mestna občina Maribor ima sprejet tudi Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor (skupaj z občino Miklavž na Dravskem polju), v katerem določa številne ukrepe za zmanjševanje onesnaženosti.

Na območju Mestne občine Maribor meritve in določene modelske izračune za državno merilno mrežo izvaja Agencija RS za okolje (ARSO). To mrežo dopolnjuje še mreža Maribora in okoliških občin (Ruše, Miklavž na Dravskem polju), za katere meritve izvaja usposobljen in pooblaščen laboratorij.

V okviru državne merilne mreže se izvajajo naslednje meritve:

  • merilna postaja Center: PM10, PM2,5 b(a) v PM10, dušikov dioksid (NO2), skupni dušikovi oksidi (NOx), BTX, težke kovine v PM10 (Arzen, Kadmij, Nikelj, Svinec) ter meteorološki parametri;
  • merilna postaja Vrbanski plato: ozon (O3), PM10 in PM2,5, temperatura.

V okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin, ki jih izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, potekajo naslednje meritve:

  • merilna postaja Krekova/Tyrševa: PM10, PM2,5, PM1,0, črni ogljik (BC);
  • merilna postaja Tezno: PM10, benzo(a)piren v PM10, dušikov dioksid (NO2), skupni dušikovi oksidi (NOx), ozon (O3), temperatura;
  • merilna postaja Radvanje: PM10 in benzo(a)piren v PM10, temperatura;
  • merilna postaja Pobrežje: PM10 in benzo(a)piren v PM10, temperatura;
  • merilna postaja Pohorje: ozon (O3).

ter sosednje občine:

  • merilna postaja Ruše: PM10, benzo(a)piren v PM10;
  • merilna postaja Miklavž na Dravskem polju (do 1. 5. 2023): PM10, benzo(a)piren v PM10.