home

OKOLJE MARIBOR

Projekt sanacije in izgradnje kanalizacijskega sistema ter ravnanje z odpadnimi vodami

Več kot 60% območja Mestne občine Maribor leži na vodovarstvenem območju, kar pomeni, da je ureditev odvajanja odpadnih voda na teh območjih prioriteta. S Pravilnikom o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode so podane tudi zahteve za izvajanje storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadne in padavinske vode (javna služba). Javna služba se mora izvajati v skladu s programom oskrbe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode.