home

OKOLJE MARIBOR

Operativni program varstva pred hrupom (OPH)

 

Za Mestno občino Maribor (MOM) s poselitvenim območjem z več kot 100.000 prebivalci veljajo obveze iz Evropske Direktive 20027497ES, zato mora MOM vsakih pet let izdelati Strateško karto hrupa (SKH), ki daje celovito predstavo o tem, kako so mesto in njeni prebivalci obremenjeni s hrupom. Nato sledi izdelava Operativnega programa varstva pred hrupom (OPH), na podlagi katerega je potrebno zagotoviti, da se obremenjenost prebivalcev s hrupom zmanjša z različnimi protihrupnimi ukrepi, ki so opredeljeni v (OPH). Nosilec priprave OPH na nacionalnem nivoju je Ministrstvo za okolje in prostor, ki skupaj z obema mestnima občinama (MOL in MOM, ki imata čez 100.000 prebivalcev) ter drugimi upravljalci virov hrupa na območjih obeh občin (DRSI, DARS) ustrezno oblikuje program ukrepov, ki ga sprejme Vlada. Za pripravo osnutka OPH je sodelovala tudi MOM in sicer s podatki iz zadnje Strateške karte hrupa in strokovnimi podlagami, ki so bile pripravljene na podlagi podatkov iz karte (Karta hrupa - Maribor.si), ter nekaterimi aktualiziranimi predlogi ukrepov (tudi v povezavi z nekaterimi pritožbami občanov).

Novi OPH je bil sprejet 6.10.2022 na Vladi RS. Dokument se nahaja tukaj.

Najučinkovitejši ukrepi za zmanjšanje obremenjevanja okolja s hrupom zaradi cestnega prometa so poleg prometno tehničnih ureditev (preusmeritev prometa na manj občutljiva območja, vzpostavitev osebnemu konkurenčnega javnega prevoza, vzpodbujanje alternativnih načinov prevoza, posebno kolesarskega prometa, širitev površin za pešce in kolesarje, umirjanje prometa in povečanje pretočnosti s krožišči, umeščanje zelenih pasov, kjer je mogoče) zmanjšanje emisije hrupa z omejitvijo hitrosti vožnje, izboljšanje absorpcijskih lastnosti voznih površin in na poselitvenih območjih v omejenem obsegu postavitev protihrupnih ograj. Na območjih, kjer ti ukrepi niso izvedljivi ali dovolj učinkoviti, se lahko izvaja tudi izboljšanje zvočne izoliranosti za hrup občutljivih prostorov kar izboljša kvaliteto bivanja v stanovanjih.

Lahko rečemo, da se preobremenjenost s hrupom od leta 2006 naprej, ko je bila izdelana prva SKH, in s tem izpostavljenost prebivalcev njegovim škodljivim posledicam na območju MO Maribor zmanjšuje. V prihodnjih letih se bo začela pripravljati nova SKH in na podlagi novih meritev bomo lahko  ugotovili, za koliko se je to število zaradi izvedenih ukrepov tekom zadnjih let (predvsem na področju prometa) dodatno zmanjšalo.