home

OKOLJE MARIBOR

Trajnostno gospodarjenje s podtalnico kot virom pitne vode in vključevanje javnosti

Oskrba z zdravo pitno vodo je eden od prednostnih projektov, ki jih obravnava tudi Evropska unija. Približno 65 % območja Mestne občine Maribor leži na vodovarstvenem območju podtalnice. Izboljšanje kvalitete podtalnice zahteva sanacijo razmer in natančno pripravo usklajenih sanacijskih programov. V sanacijo bi morali biti vključeni vsi uporabniki prostora, kot so:  kmetijstvo, industrija in promet ter lokalna skupnost s prostorskim načrtovanjem. Pri tem je zelo pomembno informiranje in izobraževanje okoljskih nevladnih organizacij in javnosti o okoljskih zadevah. Mestna občina Maribor je že od leta 1989 dejavna pri saniranju kakovosti podtalnice. Slovenska zakonodaja se je v okviru harmonizacije z EU zaostrila, zato sedaj pripravljamo novelacijo sanacijskega programa. Glavni cilj programa je zabeležiti vse subjekte na vodovarstvenem območju podtalnice, izdelati študijo ranljivosti na tem področju in analizirati vpliv posameznih uporabnikov zemljišč na kakovost podtalnice. Oblikovali smo že mrežo piezometrov za vzorčenje podtalnice. Analizirali in modelirali smo tok podtalnice in gibanje polutantov z namenom vrednotenja vpliva posameznih onesnaževalcev. Izvedli smo pripravljalna dela na terenu in pridobili dokumentacijo za izgradnjo lizimetra.

V okviru projekta Trajnostno gospodarjenje s podtalnico kot virom pitne vode in vključevanje javnosti smo izvedli naslednje podprojekte:

  • Spremljanje in nadzorovanje podtalnice                                                                                                                      

Vzorčenje podtalnice na Vrbanskem platoju, Mariborskem otoku in Limbuški dobravi, kot dopolnitev imisijskega monitoringa tal in podtalnice, ki ga v okviru podrobnejše in posebne mreže imisijskega monitoringa financira Mestna občina Maribor.

  • Izgradnja študijsko raziskovalnega objekta - lizimeterske postaje

Lizimeterska postaja je objekt raziskovalnega značaja, ki je namenjen proučevanju lastnosti vrhnjega sloja zemlje z vidika pronicanja vode skozenj, v odvisnosti od rabe tal se pravi načina kmetijske proizvodnje vključno z vnosom gnojil in pesticidov. Transformacija polutantov po zemlji je odvisna tudi od lokalnih meteoroloških pogojev pa tudi od pogojev lastnosti zemlje. Uporabljen pa bo tudi za izvajanje monitoringa tal in podtalne vode na vodovarstvenem območju Dravskega polja. Lizimeter vodo, ki se precedi skozi zemljo, zbira in ločuje po času. Tako ugotovimo kako se voda pretaka skozi sloje zemlje in hkrati tudi ugotovimo način in dinamiko pretakanja. Lizimeter bo zajemal vodo pod njivo, ki je v neposredni bližini in na kateri se normalno in redno kmetuje. 

  • Informiranje in vključevanje nevladnih okoljskih organizacij in javnosti                                                                                

Mestna občina Maribor ima v ta namen že urejene spletne strani in postavljen javni monitor v centru mesta. Letno pripravljamo poročila o stanju okolja in tematske zloženke ter novinarske konference. Sofinaciramo tudi delovanje nevladnih okoljskih organizacij. Promocija mreže ekoloških kmetij in informiranje javnosti. Ekološko kmetijstvo je način trajnostnega kmetovanja, ki v pridelavi hrane temelji na ravnovesju v sistemu tla-rastlina-živali-človek in krogotoku hranil v njem. S promocijo mreže ekoloških kmetij, želimo širšo javnost informirati o prednostih in kvaliteti ekološko pridelane hrane, o možnostih in pogojih za vključitev v mrežo ekoloških kmetij in korakih do ekološkega kmetijstva.

  • Organizacija konference "Gospodarjenje s podtalnico kot virom pitne vode"                                                                      

Na konferenci so predavali poleg slovenskih tudi strokovnjaki iz Avstrije, Madžarske in Nemčije. Izmenjali smo izkušnje o podtalnici kot viru pitne vode in problematiki v državah udeleženkah konference. Srečanje je trajalo 2 dni. Konferenca je bila dostopna javnosti. Pripravljen je bil zbornik srečanja.