home

OKOLJE MARIBOR

RAVNANJE Z ODPADNO SILAŽNO FOLIJO


torek, 29. 06. 2021 | Okolje

V zbirnih centrih je možna tudi oddaja odpadne silažne folije

Travna silaža se vse bolj pogosto pripravlja na način baliranja delno posušene trave, folija za ovijanje pa je po uporabi nepotreben odpadek. Silažna folija se uvršča med odpadke iz dejavnosti (kmetijstva), ni komunalni odpadek in zato ne sodi v okvir gospodarske javne službe zbiranja in odvoza odpadkov. Zanjo je dolžan poskrbeti uporabnik. Silažno folijo je prepovedano odlagati v zabojnike ali vreče za odpadno embalažo, na ekološke otoke, v mešane komunalne odpadke, zraven zabojnikov ali celo puščati kje drugje v naravi.

Uredba o odpadkih določa, da je potrebno odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti odstraniti na predpisan način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju, ne glede na to ali gre za javne ali zasebne površine. Razpadanje silažne folije na prostem namreč v tla izloča številne škodljive snovi, ki preko prehranjevalne verige zaidejo v naše telo.

 

V primeru, da je ugotovljeno nepravilno odlaganje ali sežiganje odpadne folije je takšno ravnanje kaznivo in v pristojnosti inšpektorata za okolje in prostor. Ker je torej silažna folija odpadek, s kurjenjem dodatno obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi ter s tem ogrožamo zdravje sebi in drugim.

Izvajalci komunalnih storitev imajo različne načine zbiranja in zaračunavanja prevzema silažne folije, določenim je potrebno oddati posebej čisto in posebej onesnaženo folijo (kjer se pogosto čista prevzema brezplačno, onesnažena pa proti plačilu), drugi sprejemajo le čisto folijo in izključno proti plačilu. Ne glede na način prevzema, pa stroški prevzema odpadne folije vedno bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta, saj proizvajalci silažne folije, stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v prodajno ceno.

Silažno folijo zato lahko oddate v zbirnih centrih gospodarske javne službe, ki v vaši občini izvaja komunalno dejavnost. Pri tem je potrebno upoštevati, da imajo koncesionarji različne načine oddaje folije (čista, onesnažena, ločena mrežica) in tudi različno zaračunavanje stroškov, zato se je potrebno pri izvajalcu komunalne storitve predhodno informirati o načinu zbiranja.

Več informacij glede zbiranja silažne folije: https://www.snaga-mb.si/objava/388729