home

OKOLJE MARIBOR

S KURJENJEM ODPADNIH MATERIALOV MOČNO ONESNAŽUJEMO ZRAK


sreda, 17. 02. 2021 | Okolje

KAKŠEN JE VAŠ PRISPEVEK K ONESNAŽENJU ZRAKA

Zrak v Sloveniji je prekomerno onesnažen predvsem z delci PM10 pozimi in prizemnim ozonom poleti, narašča tudi onesnaženost zraka z benzo(a)pirenom (BaP), ki je rakotvoren. Zato je še kako pomembno zavedanje, da s svojim ravnanjem občutno vplivamo na okolje in svoje zdravje.

Kurilna sezona se je prevesila v zadnjo tretjino, zato nas vremensko hladni dnevi in potreba po ogrevanju še ne preseneča. Čeprav je letošnjo kurilno sezono zaradi posebnih razmer (manj prometa) nekoliko bolj sprejemljiv zunanji zrak, se še vedno najdejo posamezniki, ki kurijo nepravilno ali z materiali, ki ne sodijo v peč.

Nadvse zdravju škodljivo je kurjenje različnih odpadnih materialov, ki ne samo da škodujejo naravnemu okolju, saj se toksične snovi usedajo na tla in na rastline (toksična voda in hrana), ampak tudi neposredno zdravju nas samih in bližnjih sosedov (dihanje). Nenazadnje tako početje škodi še kurilni napravi, saj so toksične tudi saje in pepel, s katerim smo v stiku.

Nekateri ob kurjenju sploh ne razmišljajo, kaj sodi v peč in kaj ne, zato moramo ponovno opozoriti na to, da so naslednji materiali še posebej nevarni za zdravje in nikakor ne sodijo v peč:

 

- embalaža, papir, predvsem plastificiran ali voskan, tetrapaki;

- obdelan les (barvan, lakiran, drugače kemično obdelan), iverne plošče;

- plastika, guma;

- tekstil, usnje, umetno usnje;

- gospodinjski, organski odpadki in zeleni obrez;

- drugi gorljivi odpadki (plenice, vložki, tamponi, ...);

- odpadna maščoba, olje, motorno olje;

- nevarni odpadki (zdravila, barve, silikoni, čistila, baterije,...);

- vlažen, strohnjen les.

 

Vir slik: splet, Odpadki/Ekoglavca

Dim in pepel, ki nastajata pri kurjenju teh materialov, vsebujeta veliko strupenih snovi, vlažen les pa veliko bolj onesnažuje okolje kot suh, porabimo ga občutno več, saj se energija porablja za izhlapevanje vode.

 

Vse naštete materiale lahko dostavite v zbirni center, kjer se večina teh odpadkov prevzame brezplačno, le redki so plačljivi. V centru bodo poskrbeli za ločeno in varno zbiranje, nikakor pa jih ne odlagajte v naravno okolje, saj za svoj razkroj potrebujejo desetletja, ostanki pa so škodljivi in se odlagajo v zemljo in podtalnico.

 

Kurjenje v kurilnih napravah doma

Pri kurjenju doma v malih kurilnih napravah na les kurite le primerno suh les. Tudi pri kurjenju naravnega lesa nastaja cela vrsta škodljivih snovi. Med njimi so: prašni delci (PM10), ogljikov monoksid (CO), nemetanske hlapne organske spojine (NMVOC), težke kovine, policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH) – med njimi tudi benzo(a)piren in obstojna organska onesnaževala (POPs) – med njimi tudi dioksini(vir: spletna stran MOP).

Z rednim vzdrževanjem in pravilno uporabo kurilnih naprav ter uporabo suhega lesa lahko izpuste prašnih delcev in drugih škodljivih snovi zelo zmanjšate.

Novejše kurilne naprave na lesno biomaso onesnažujejo zrak precej manj kot zastarele kurilne naprave. Na Eko skladu so na voljo subvencije za okolju prijazne naložbe v ogrevanje in prezračevanje. Subvencije za prejemnike redne denarne pomoči ali varstvenega dodatka, ki so upravičeni do 100% subvencije za strošek nakupa okolju prijaznejše kurilne naprave na lesno biomaso so trenutno sicer že zaprte in se nanje trenutno ni mogoče prijaviti.

Za ostale državljane znaša višina nepovratne finančne spodbude od 50% do 60% priznanih stroškov naložbe za zamenjavo stare kurilne naprave z novo kurilno napravo na lesno biomaso ter 20% za nakup nove kurilne naprave na lesno biomaso (prva vgradnja, ki ne zamenjuje stare kurilne naprave). Za zamenjavo stare kurilne naprave z novo toplotno črpalko znaša višina nepovratne finančne spodbude od 40% do 50% priznanih stroškov naložbe ter 20% za nakup nove toplotne črpalke (prva vgradnja, ki ne zamenjuje stare kurilne naprave) (vir: spletna stran MOP).

Informacije: EKO sklad (vsak ponedeljek, sredo in petek med 12. in 14. uro na telefonski številki 01-241-48-20.)

Določene subvencije so pogojene s sprejemom Odloka o načrtu za kakovost zraka, ki jih na podlagi podatkov o kakovosti zraka na določenem območju sprejema država in omogočajo nekoliko višja finančna sredstva. Ne glede na to je zamenjava kurilne naprave na daljši rok ekonomična, saj nove naprave nudijo večji izkoristek in s tem prihranke pri gorivu, prav tako pa veliko pripomorejo k ohranjanju kakovosti zdravega bivalnega okolja.

Torej: tako na prostem kot v kurilnih napravah ni dovoljeno kuriti odpadkov, saj je to nevarno dejanje za vaše zdravje in okolje.

Zavedajmo se, da tudi Z MAJHNIMI SPREMEMBAMI SVOJIH NAVAD IN RAVNANJ LAHKO VSAK PRISPEVA K BOLJŠI KAKOVOSTI ZRAKA.