home

OKOLJE MARIBOR

Javna razgrnitev Odloka o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju MOM


ponedeljek, 02. 09. 2013 | Okolje

Javna razgrnitev bo v času od 2.9. - 2.10.2013 v prostorih Medobčinskega urada za varstvo okolja in ohranjanje narave.

Ta odlok določa:

- območje izvajanja ukrepov, ki je zaradi prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka s PM10 na podlagi Odredbe o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zraka (Uradni list RS, št. 50/11) uvrščeno v razred največje obremenjenosti,      - ukrepe za zmanjšanje onesnaženosti zraka z delci PM10 za doseganje skladnosti z mejnimi vrednostmi za PM10 s ciljem zmanjšati škodljive vplive na zdravje in okolje, - spremljanje učinkov izvajanja, noveliranje in obdobje izvajanje ukrepov iz prejšnje alineje, - odgovorne organe za pripravo in izvajanje ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka, vključno z nalogami občine in države, obveznostmi povzročiteljev obremenitve, obveznostmi izvajalcev javnih služb varstva okolja ter oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja, - podrobnejši program ukrepov za zmanjšanje onesnaženosti zraka, - program za analizo vzrokov onesnaženosti, spremljanje učinkov ukrepov. V času javne razgrnitve lahko k navedenemu osnutku Odloka podajo pripombe pravne in fizične osebe na sledeči način: -         po pošti, naslovljeno na Medobčinski urad za varstvo okolja in ohranjanje narave, Slovenska 40, 2000 Maribor; -         na elektronski naslov – info-okolje@maribor.si; -         ustno na javni obravnavi. O pripombah in predlogih, danih med javno razgrnitvijo in javno obravnavo, odloči pripravljavec prostorskega akta po predhodnem strokovnem mnenju načrtovalca. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan razgrnitve, to je  2.10.2013. Javna obravnava bo 19.9.2013 v okviru mednarodne konference projekta PMinter, v Hotelu City Maribor, med 9.00 in 11.00 uro.