home

OKOLJE MARIBOR

Svet Evropske unije je 17. junija 2024 sprejel Uredbo o obnovi narave (Nature Restoration Law)


četrtek, 20. 06. 2024 | Okolje

V Sloveniji bo v obnovo zajetih vsaj 30% različnih habitatov ali skoraj 0,8% ozemlja države.

Krovni cilj uredbe je do leta 2030 obnoviti vsaj 20 odstotkov kopenskih in morskih območij EU, do leta 2050 pa vse ekosisteme, ki jih je treba obnoviti. Uredba določa specifične obvezujoče cilje za obnovo različnih ekosistemov – od kmetijskih, gozdnih do sladkovodnih, morskih in urbanih.

Glavni razlogi, zaradi katerih je Evropska komisija pripravila predlog omenjene uredbe so naslednji: preprečevanje in zmanjševanje vpliva naravnih nesreč, zmanjševanje tveganja izbruhov bolezni, zmanjševanje tveganja pri zagotavljanju prehranske varnosti v kmetijstvu (zdravi ekosistemi med drugim zagotavljajo opraševanje).
Slovenija je predlog uredbe ves čas podpirala, tudi ankete javnega mnenja kažejo visoko podporo prebivalstva ohranjanju biotske raznovrstnosti. Več kot tretjina prebivalstva redno preživlja prosti čas v naravi zato je skupna naloga vseh, da naravo tudi ohranjamo. 

 


Slika: promocijska kampanja za obnovo narave (vir: www.planbzaslovenijo.si )

Za pripravo ukrepov in določitev prednostnih območij imajo države časa le dobri dve leti

Tudi Slovenija, kot ostale države članice, bo morala na podlagi uredbe do leta 2030 sprejeti ukrepe za obnovo vsaj 30 odstotkov kopenskih, obalnih, sladkovodnih in morskih habitatov, ki trenutno niso v dobrem stanju, do leta 2040 vsaj 60 odstotkov in do leta 2050 vsaj 90 odstotkov. Potrebno bo sprejeti tudi ukrepe za zaustavitev upadanja populacij opraševalcev.
Ukrepe za obnovo habitatnih tipov bo potrebno uvesti na približno 14.000 do 15.850 hektarih oziroma približno 0,8 odstotka ozemlja Republike Slovenije. Habitatni tipi, ki potrebujejo uvedbo ukrepov obnove, so: obrečni gozdovi, gorski iglasti gozdovi, barjanski gozdovi, travišča in drugi pašniški habitati, obrečni travniki, reke in jezera in do največ 850 hektarov drugih habitatnih tipov. 
Priprava načrta se bo začela v letošnjem letu, pri čemer bodo k pripravi povabljeni deležniki z vseh relevantnih področij, zlasti kmetovalci, kot pomemben člen v sistemu varstva narave in kakovostne zemlje za pridelavo hrane. V procesu priprave bo pomembno tudi sodelovanje  lokalnih skupnosti.

Dodatne informacije:
-    Uredba EU o obnovi narave dobila zeleno luč | GOV.SI
-    več informacij o sprejeti uredbi o obnovi narave (v angleščini)
-    Uredba o obnovi narave EU - Plan B za Slovenijo