home

OKOLJE MARIBOR

DNEVI VARSTVA NARAVE


torek, 21. 05. 2024 | Okolje

V tem tednu obeležujemo Evropski dan Nature 2000 (21. 5.), Mednarodni dan biotske raznovrstnosti (22. 5.) in Evropski dan parkov (24. 5.).

Evropski dan Natura 2000

Natura 2000 je največje svetovno omrežje varovanih območij narave – razteza se namreč v vseh 27 članicah Evropske unije. 

V Sloveniji je 355 območij Nature 2000, ki pokrivajo nekaj več kot 37 % ozemlja. Ta mehanizem varuje 205 živalskih in 27 rastlinskih vrst (imenovanih tudi vrste Nature 2000) ter 60 tipičnih naravnih okolij (to so habitatni tipi Nature 2000). Kar 70 % slovenske Nature 2000 je v gozdovih, 20 % pa na kmetijskih zemljiščih.

Skoraj v vseh slovenskih občinah imamo območja Nature 2000 (v 204 občinah od 212). Na območju, ki ga pokriva Skupna služba varstva okolja, se Natura 2000 v največji meri nahaja na Pohorju in na/ob Dravi. Deleži so naslednji (zaokroženo):

Občina

Delež Nature 2000 v občini

Lovrenc na Pohorju

62 %

Ruše

59 %

Hoče – Slivnica

49 %

Rače - Fram

42 %

Duplek

20 %

Miklavž na Dravskem polju

12 %

Maribor

9 %

Sv. Jurij

3 %

Lenart

1 %

 

Konec lanskega leta je vlada sprejela Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2023-2028

Od vstopa v Evropsko unijo in razglasitve območij Nature 2000 pred 20 leti smo v Sloveniji izvedli več kot 90 projektov za upravljanje Nature 2000.

 
Slika: Rački ribniki – Požeg: krajinski park in območje Natura 2000
Vir: www.race-fram.si/objava/227220 

Mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Tema dneva biotske raznovrstnosti v letu 2024 je: "Bodi del načrta". Poziva vse deležnike k ukrepanju za ustavitev izgube in izboljšanje stanja biotske raznovrstnosti. To lahko dosežemo s podpiranjem izvajanja globalnega Načrta za biotsko raznovrstnost (dostopen v angleščini na povezavi: The Biodiversity Plan).


 


Evropska unija je že leta 2020 sprejela Strategijo EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030 (dostopna je v slovenščini na povezavi).  

Kaj lahko naredimo za biotsko raznovrstnost? Nekaj napotkov:
- na sprehodu ne motimo živali in jih ne hranimo;
- v naravi imamo psa na povodcu in počistimo za njim;
- ne odmetavamo odpadkov v naravo, tudi biološkega izvora ne (npr. zeleni odrez z vrta, novoletne smrečice);
- med kopanjem v naravnih vodah uporabljamo sončne kreme z mineralno in ne kemično zaščito;
- omejujmo svetlobno onesnaževanje okoli hiše, na vrtu, terasi;
- navdih poiščimo v knjižici »52 gest za biotsko raznovrstnost«.

Evropski dan parkov

Tema letošnjega Evropskega dneva parkov je: "Glasujte za naravo!"

Narava je pomembna za vse nas. Podporo in skrb za naravo lahko pokažemo na številne načine, tako da vplivamo na sprejete odločitve. Bistveno je, da povemo na glas, izrazimo skrb, ukrepamo – vse z namenom zagotoviti zdravo prihodnost za ljudi in naravo.

Z letošnjim evropskim dnevom parkov želi federacija EUROPARC med drugim poudariti njihovo osrednjo vlogo pri zagotavljanju trajnostne in odporne družbe za življenje, delo in uživanje evropskih državljanov. Varovana območja narave nam vsak dan zagotavljajo svežo vodo, čist zrak in kraje za počitek, hkrati pa spodbujajo trajnostni regionalni razvoj.

Po več desetletjih prizadevanj imamo v Sloveniji nov regijski park - aprila letos je bil namreč ustanovljen Regijski park Pohorje. Več informacij v novici.

Viri: 
natura2000.gov.si/ 
www.cbd.int/biodiversity-day  
www.europarc.org/managing-parks/european-day-of-parks/