home

OKOLJE MARIBOR

Ob Svetovnem dnevu voda, 22. marcu


četrtek, 21. 03. 2024 | Okolje

Letošnja tema svetovnega dneva voda je »Voda za mir«.

Na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju so leta 1992, v brazilskem mestu Rio de Janeiro, določili 22. marec za Svetovni dan voda. Dan je namenjen ozaveščanju širše javnosti o pomembnosti vode za življenje na Zemlji, o ogroženosti vodnih virov in poudarjanju pomena trajnostnega upravljanja vodnih virov. 

Vsako leto ta dan odpira novo temo. Slogan letošnjega Svetovnega dneva voda 2024 je »VODA ZA MIR«. Ta dan bo po svetu obeležen z različnimi dogodki in aktivnostmi, osredotoča pa se na globalno razsežnost pomena pitne vode in njene dostopnosti za vse ljudi. Voda ni le vir, ki ga uporabljamo ali nekateri tekmujejo za njim, je tudi človekova pravica.

 


Voda lahko v svetu ustvari mir ali sproži konflikt

Kjer je vode v izobilju oz. njena dostopnost ni omejena, je zavedanje o njeni pomembnosti pogosto na nizki ravni. Kot da je njen vir nedotakljiv in neomejen. Pravzaprav je postalo že samo po sebi umevno, da enostavno priteče iz pipe.

Povsod pa ni tako. Ko je voda redka ali je onesnažena ali ko ljudje nimajo enakega dostopa ali ga sploh nimajo, lahko narastejo napetosti med skupnostmi in celo med državami. Več kot 3 milijarde ljudi po vsem svetu je odvisnih od vode, ki prečka državne meje. Kar 153 držav je, ki si delijo reke, jezera in vodonosnike s svojimi sosedami, samo 24 držav je takšnih, ki imajo sklenjene sporazume o sodelovanju za vso skupno vodo. Pomembno spoznanje je, da sta blaginja in mir marsikje odvisna od vode.

Slovenija je ena od najbolj vodnatih evropskih držav 

Skupna dolžina vseh površinskih vodotokov v državi je skoraj 27.000 km. V primerjavi z razvitimi državami je kakovost voda v državi v samem vrhu. Posebej se lahko pohvali z izjemno kakovostjo pitne vode. Po podatkih ARSO se v naši državi približno 94% prebivalcev oskrbuje s pitno vodo iz več kot 1.000 registriranih sistemov za oskrbo s pitno vodo, ostali delež prebivalstva se oskrbuje preko lastne oskrbe. Ti sistemi so vključeni tudi v nadzor spremljanja kakovosti pitne vode. 

V Mariboru in širši regiji odgovorno ščitimo in ohranjajmo naš najdragocenejši vir

Od vode je odvisno naše zdravje, blaginja, energetski sistemi, gospodarska produktivnost kot tudi okoljska celovitost in biodiverziteta. Ker se vplivi podnebnih sprememb povečujejo in število prebivalcev narašča, je zato še toliko bolj pomembno okrepiti zaščito in ohranjanje našega najdragocenejšega vira.

Na območju severovzhodne Slovenije imamo vzpostavljen največji vodooskrbni sistem v državi, ki s pitno vodo oskrbuje prebivalstvo kar 16 občin. Prav ob Sv. dnevu voda je priložnost, da ponovno  izpostavimo, da pijemo zdravo in varno pitno vodo. To je med drugim tudi posledica izjemno skrbnega in odgovornega ravnanja vseh občin, ki so povezane v skupni vodovodni sistem oskrbe s pitno vodo kot tudi dobrega upravljanja celotnega sistema s strani upravljavca, Mariborskega vodovoda. Največje črpališče v sistemu je Vrbanski plato. 

Največji vir pitne vode na celotnem območju je podzemna voda, zato so toliko bolj pomembna večletna prizadevanja občin za spremljanje njenega kemijskega in količinskega stanja in hkrati njenega varovanja pred potencialnim onesnaženjem. Tako občine že vse od leta 2001,  v skladu z Zakonom o varstvu okolja, skupaj skrbijo za izvajanje Imisijskega monitoringa tal, površinskih in podzemnih voda na območju črpališč Mariborskega vodovoda. To izjemno pomembno nalogo koordinira Skupna služba varstva okolja SOU Maribor, financira pa jo kar 14 občin (MOM, Benedikt, Duplek, Gornja Radgona, Hoče-Slivnica, Kungota, Lenart, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Sv. Ana, Sv. Jurij, Sv. Trojica, Šentilj, Ruše). 

Dostopnost pitne vode na območju javnega vodovodnega sistema Mariborskega vodovoda je na zavidljivi visoki ravni. V okviru javne službe se na omenjenem področju v sistemu podjetja oskrbuje približno 167 tisoč porabnikov iz 223 naselij. Povprečna velikost gospodinjstva šteje 2,4 člana s povprečno mesečno porabo 8 m3 na gospodinjstvo. Konec leta 2023 je bilo v sistemu podjetja 50.094 vgrajenih vodomerov. Poleg le-teh pa je še 1.707 odjemnih mest, med katere uvrščamo pavšaliste. Skupno je na sistemu evidentiranih 51.801 vodomerov. Konec leta 2023 je na sistemu, ki ga ima v upravljanju Mariborski vodovod, bilo evidentirano 44.394 vodovodnih priključkov. Skladnost in varnost pitne vode je v skladu z notranjim nadzorom po izdelanem HACCP načrtu izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V svojem Letnem poročilu o zdravstveni ustreznosti pitne vode za leto 2023 ocenjuje, da je pitna voda na vseh oskrbovalnih območjih preizkušena in je zato uporabnikom zagotovljena varna in zdravstveno ustrezna pitna voda.

 


Slika: Najboljša voda že od leta 1901 (Mariborski vodovod d.d.)

Pomembna so tudi aktualna prizadevanja občin še na drugih področjih kot npr. skupno načrtovanje rezervnega vodnega vira (Selniška Dobrava), vlaganja v posodobitev in izgradnjo nove infrastrukture za vodooskrbo, zagotavljanje priklopov na javni sistem, kjer še ta ni zagotovljen, izvajanje vsakoletnih čistilnih akcij, ki pripomorejo k odstranjevanju odpadkov iz narave (le-ti pomenijo večja tveganja za onesnaženje podzemne in površinske vode), idr. Nenazadnje je pomemben segment pri upravljanju voda tudi skrb za infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode.

Pohvalimo lahko tudi trajnostno ravnanje občanov na področju vode. Veliko ljudi že danes skrbno varčuje s porabo pitne vode, uporaba deževnice za zalivanje je postala že stalna praksa, pri novogradnjah se zelo pogosto nameščajo večji zalogovniki za zajem deževnice. 


Slika: Zbiranje deževnice za zalivanje (slika je simbolična)

Še dodatni prispevek vsakega posameznika k skrbi za vodo pa je prav gotovo ne-onesnaževanje narave. Zato so vsakoletne spomladanske čistilne akcije v občinah zelo dobrodošle, saj občani prostovoljno pomagajo očistiti tudi območja ob rekah, potokih, jezerih in ribnikih. 

K obeleževanju Sv. dneva voda pristopa tudi Mestna občina Maribor in sicer z dvema dogodkoma, kamor so vabljeni vsi občani:

-    v petek, 22. marca 2024, med 12.00 in 14.00 uro, na DAN ODPRTIH VRAT PREČRPALIŠČA MELJE (nasproti HŠ Meljska c. 111). 


Več informacij se nahaja na spletni strani:
www.jhmb.si/objava/spoznajte-procese-precrpalisca-melje-ob-svetovnem-dnevu-voda/
www.facebook.com/jhmb.si
www.facebook.com/nigrad.si

-    v soboto, 6. aprila, ob 9.00 uri, na veliko mestno čistilno akcijo MOJI ODPADKI, MOJA SKRB 2024 na območjih, ki so še posebej obremenjena z odpadki, v gozdu Stražun,  Krajinskem parku Mariborsko jezero, ali na kateri izmed akcij v mestnih četrtih in krajevnih skupnostih.


 

Več informacij se nahaja na spletni strani:
maribor.si/mestni-servis/cisto-okolje/cistilna-akcija-2024-moji-odpadki-moja-skrb/  


Skupaj skrbimo za naš najdragocenejši vir!

Viri:
-    Spletna stran www.un.org/en/observances/water-day 
-    Spletna stran arso.gov.si 
-    Spletna stran nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/ 
-    Spletna stran www.slovenia.info/sl/zgodbe/pitna-voda-bogastvo-slovenije