home

OKOLJE MARIBOR

OB SVETOVNEM DNEVU MOKRIŠČ


petek, 02. 02. 2024 | Okolje

Letošnji slogan svetovnega dneva mokrišč, ki ga obeležujemo 2. februarja, je »Življenjska povezanost mokrišč in ljudi«.

Kaj so mokrišča?

To so območja močvirij, nizkih barij, šotišč ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo. Voda je sladka, polslana ali slana, vključno z območji obalnega morja, kjer voda ob osekah ne presega globine šest metrov. Tako jih opredeljuje Ramsarska konvencija, t. j. je sporazum, s katerim se je mednarodna skupnost zavezala k varstvu, obnovi in smotrni rabi mokrišč ter njihovih naravnih virov. Mokrišča namreč uvrščamo med najbolj ogrožene ekosisteme na planetu.

Pomen mokrišč

Mokrišča imajo med drugim velik pomen pri zagotavljanju pitne vode, obvladovanju poplav, vzdrževanju rodovitnosti tal in varstvu biotske raznovrstnosti ter blažijo vplive podnebnih sprememb. 
Za obstoj mokrišč je ključno prostorsko načrtovanje, ki mora biti usmerjeno v ohranjanje teh ogroženih habitatov, in sicer kot naložba v trajnostno prihodnost.

Obisk mokrišč v Mariboru in okolici

Mokrišča se pojavljajo v različnih oblikah: 
- ob Dravi kot poplavna območja (npr. trstičja, poplavni gozdovi), 
- na Pohorju kot visoka barja, 
- v dolinah gričevnatega sveta Slovenskih goric kot plitva jezera, ribniki, mlake, 
- v ravninah Dravskega polja so to z vodo zalite gramoznice, peskokopi, glinokopi ipd.

Viri:

http://www.ramsar.si/ramsar_besedilo.html

https://www.gov.si/novice/2024-02-01-2-februar-svetovni-dan-mokrisc-zivljenjska-povezanost-mokrisc-in-ljudi/

https://zrsvn-varstvonarave.si/blog/2024/01/30/svetovni-dan-mokrisc-zivljenjska-povezanost-mokrisc-in-ljudi/

https://drava-natura.si/

http://www.wetman.si/dodatne-informacije/o-mokriscih