home

OKOLJE MARIBOR

Urejanje parka ob dvorcu Betnava


četrtek, 19. 01. 2023 | Okolje

Po več desetletij trajajočem zaraščanju in propadanju, se je nov lastnik odločil urediti park ob dvorcu Betnava, ki je spomenik oblikovane narave.

V decembru je potekala sanitarna sečnja na območju nekdanjega parka pri dvorcu Betnava. Odstranila so se suha, bolna in nevarna drevesa, bela omela in zmanjšala se je zaraščenost. V prihodnje bi naj lastnik uredil tudi park, in sicer podobno kot je izgledal prvotno.

Dvorec Betnava

Dela je lastnik naročil na podlagi strokovnih soglasij Zavoda RS za varstvo narave in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. V torek, 17.1.2023 je potekal ogled opravljenih del, na katerem je bila prisotna tudi Skupna služba varstva okolja. Ugotovljeno je bilo, da se je izvajalec del držal predpisanih strokovnih navodil za ureditev parka. Izvajalec del je s posekom zaključil, v naslednjih dneh bo še poskrbel za čiščenje delovišča. V načrtu je, da vzhodna površina ostane travnik s sprehajalno potjo, na zahodnem delu pa bo ostal gostejši sestoj dreves z manjšo jaso v bližini mogočne platane. V prihodnje je v načrtu še čiščenje in ureditev jarka, ki obdaja park.

Park ob dvorcu je po Odloku o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (MUV, 17/1992) varovan kot spomenik oblikovane narave. Park sestavljajo površine ob dvorcu in na »otoku«, ki ga obdaja vodni jarek (napolnili so ga z vodo iz Pekrskega potoka). Nekoč sta park tvorila dva dela: geometrijsko oblikovan parter v osi glavnega portala dvorca, zahodno od njega pa angleški park. Park je bil prepuščen zaraščanju.

Najmogočnejše drevo v parku je platana, ki je tudi določena za naravno vrednoto po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15 in 7/19).

Park in dvorec sta zavarovana tudi kot kulturna dediščina.

Platana - naravna vrednota