home

OKOLJE

V nastajanju je nov regijski park Pohorje


četrtek, 13. 01. 2022 | Okolje

Predlog Uredbe o regijskem parku Pohorje je pripravilo ministrstvo za okolje in prostor. Zaradi izjemnih naravnih danosti je območje uvrščeno v evropsko ekološko omrežje Natura 2000.

Za ovršje masiva Pohorja, ki predstavlja bodoči regijski park, je značilna izredna naravna ohranjenost in krajinska pestrost s pogostimi in izjemnimi naravnimi pojavi. Specifičen in pester rastlinski in živalski svet pogojuje neprepustna silikatna podlaga, razgiban relief ter bogato omrežje površinskih voda. Območje bodočega regijskega parka leži na nadmorskih višinah nad 1200 metrov in zavzema približno 6000 hektarjev.

Avtor fotografije: Samo Jenčič, ZRSVN

V okviru javne obravnave lahko javnost poda pisne pripombe in mnenja na osnutek Uredbe o Regijskem parku Pohorje. Pripombe in predlogi se lahko do 11. marca 2022 dajo pisno na mestih javne predstavitve kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov: uredba-pohorje.mop@gov.si (v rubriko »zadeva« se navede ključne besede »Pripomba na osnutek Uredbe o Regijskem parku Pohorje«).

Več lahko preberete tukaj.