home

OKOLJE MARIBOR

MARIBOR JE DOBIL POMEMBEN STRATEŠKI DOKUMENT NA PODROČJU OKOLJEVARSTVA


petek, 23. 04. 2021 | Okolje

OBČINSKI PROGRAM VARSTVA OKOLJA MESTNE OBČINE MARIBOR ZA OBDOBJE 2021-2030 (OPVO MOM 2030)

Prav na včerajšnji Svetovni dan Zemlje, 22. april, je Maribor dobil krovni strateški dokument s področja okoljevarstva to je Občinski Program Varstva Okolja MOM za obdobje 2021 do 2030. Mestni svet Mestne občine Maribor je namreč na svoji 22. redni seji v 2. branju obravnaval in sprejel program.

 

Nosilec priprave OPVO je bila Skupna služba varstva okolja, Skupne občinske uprave Maribor. Program je pripravila Operativna skupina za pripravo OPVO na Mestni občini Maribor, ob sodelovanju z zunanjim izvajalcem (Deltaplan, storitveno in svetovalno podjetje d.o.o.) in njegovim parterjem (E-zavod, zavod za projektno svetovanje, raziskovanje in razvoj celovitih rešitev). Pri tem so pomagali strokovni sodelavci organov Mestne uprave MOM in mnogi zunanji deležniki. Prav tako je pri oblikovanju programa participativno sodelovala širša javnost.

 

Zahvaljujemo se vsem sodelujočim pri pripravi dokumenta, prav tako vodstvu MOM za izkazano zaupanje ter podporo in seveda mestnim svetnikom, ki so prepoznali in dokončno potrdili okoljevarstveno vizijo mesta in tako programu dali »zeleno luč« za njegovo izvajanje.

 

Tako mesto z vso odgovornostjo pristopa k novim nalogam, ki bodo vodile k uresničevanju te vizije.

 

Skupna občinska uprava Maribor

Skupna služba varstva okolja

 

NEKAJ POUDARKOV IZ SPREJETEGA PROGRAMA

 

OPVO je krovni strateški dokument, ki opredeljuje okoljske probleme/izzive in postavlja prioritete njihovega reševanja. Gre za trajnostno vizijo mesta na področju varstva okolja in ohranjanja narave. OPVO MOM 2030 je izdelan za obdobje 2021-2030, razdeljen je na 8 prioritetnih okoljskih področij in skupno 9. horizontalno povezovalno področje.

Prioritetna področja so:

1.   PODNEBNE SPREMEMBE 2.   OHRANJANJE NARAVNEGA OKOLJA IN SKRB ZA BIOTSKO RAZNOVRSTNOST 3.   ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI TAL 4.   VODE 5.   ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI ZRAKA 6.   KROŽNO GOSPODARJENJE 7.   REGENERATIVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN TRAJNOSTNA RABA PROSTORA 8.   VARSTVO PRED DRUGIMI OKOLJSKIMI TVEGANJI 9.   HORIZONTALNA INTEGRACIJA IN IZVAJANJE PROGRAMA

 

Program vsebuje operativne cilje in podrobnejše ukrepe za njihovo dosego, ki so opredeljeni s posameznimi odgovornimi nosilci za njihovo izvedbo, prav tako je opredeljen okvirni rok izvedbe ukrepov. Za obdobje 2021-2025 so ukrepi tudi finančno ovrednoteni. Za njihovo izvedbo je ocenjena potreba finančnih sredstev v višini cca 83 mio EUR, od tega bo cca 53% MOM poskušala pridobiti iz drugih virov (država, kohezija, drugi EU viri).

 

Nekaj pomembnejših vsebin iz ukrepov:

®       zmanjševanje emisij TGP v vseh sektorjih za doseganje podnebne nevtralnosti (izvajanje ukrepov iz Načrta za kakovost zraka, iz Lokalnega energetsko podnebnega koncepta MOM, iz Celostne prometne strategije mesta);

®       uvajanje zelenih rešitev za omejevanje in lažje prilagajanje na podnebne spremembe (zelena infrastruktura, zbiralniki vode, ozelenitev parkirišč, obnova gozdov, ipd.);

®       širjenje javnih zelenih površin v mestu (drevoredi, parki, zelenice, zasaditve ob cestah, javnih zgradbah, korita v ulicah, zelene strehe, fasade, ipd) in priprava ureditvenih načrtov za območja mestnih gozdov in zavarovanih območij (nova zasajevanja, odstranjevanje invazivnih drevesnih vrst, skrb za posamezne živalske vrste);

®       izobraževalne aktivnost na področju kmetijstva, spodbujanje ekološkega kmetovanja, prilagajanje sort na podnebne spremembe, širjenje urbanih vrtov;

®       zagotavljanje javne oskrbe s pitno vodo v zadostni količini in ustrezni kakovosti vsem prebivalcem;

®       ustrezno vzdrževanje in novogradnje na področju vodovoda in kanalizacije (ločevanje meteorne od komunalne vode), spodbujanja gradenj MČN, skrb za vodnjake;

®       zmanjševanje  koncentracije onesnaževal zunanjega zraka, sodelovanje deležnikov pri izvajanju učinkovitejšega nadzora nad kurjenjem v malih kurilnih napravah, spodbujanje prebivalcev h koriščenju subvencij EKO-sklada za zamenjavo starih kurilnih naprav;

®       vzpostavitev celovitega krožnega sistema obvladovanja masnih tokov - digitalizacija in analiza podatkov o ključnih snovnih tokovih, priprava projektov krožnega gospodarjenja po posameznih sektorjih (za posamezne frakcije MKO, biološke odpadke, gradbene odpadke, kosovne odpadke, odpadno vodo, toploto, blato iz čistilne naprave);

®       aktivnosti za zmanjševanje odpadkov, vzpostavitev sistema za ponovno uporabo kosovnih odpadkov;

®       nadgradnja GIS informacijskega sistema občine – vzpostavitev celovitega pregleda nad uporabo stavb in prostora;

®       pospešene aktivnosti za sanacijo starih bremen v prostoru (gudron, Metava – v sodelovanju s pristojnim ministrstvom)

®       revitalizacija onesnaženih/degradiranih območij (za umeščanje novih investicij, za širjenje zemljišč za urbane vrtove, ipd.);

®       celovita posodobitev mestne javne razsvetljave;

®       informiranje in ozaveščanje širše javnosti z vsebinami iz vseh področij, podpora nevladnega sektorja pri izvajanju posameznih projektov.

 

MOM bo po zaključku prvega petletnega obdobja (2021-2025) izdelala evalvacijo izvedenih ukrepov, prav tako se bodo finančno ovrednotili ukrepi od 2026-2030. Po izteku leta 2030 bo MOM izdelala skupno evalvacijo programa za celotno obdobje od 2021-2030.

OPVO MOM 2030 - sprejeti program

OPVO MOM 2030 - Sklep MS MOM