home

OKOLJE MARIBOR

ODPADNA SILAŽNA FOLIJA


torek, 24. 11. 2020 | Okolje

Smernice za odlaganje odpadne folije

Občani ste opozorili na problematiko neprimernega odlaganja odpadne silažne folije, ki nastane kot odpadek kmetijske dejavnosti. Za to smo skupaj s SNAGO d.o.o pripravili smernice kako pravilno ravnati s tem odpadkom.

 

Kaj je silažna odpadna folija?

Na Snagi pojasnjujejo, da silažna folija spada med odpadke iz kmetijske dejavnosti s klasifikacijsko številko 02 01 04. Odpadna silažna folija zato ni komunalni odpadek in ne sodi v okvir javne gospodarske službe zbiranja in odvoza odpadkov. Zato odlaganje v zabojnike za odpadke, poleg zabojnikov ali drugje v naravi ni dovoljeno.

 

Kam z odpadno silažno folijo?

Stroški ravnanja z odpadno folijo bremenijo uporabnika oziroma povzročitelja – kmeta, saj proizvajalci silažne folije, stroškov ravnanja z odpadno folijo ne vključujejo v prodajno ceno. Na Snagi pojasnjujejo, da zbirni centri niso namenjeni zbiranju tovrstnih odpadkov. Glede na zaznano težavo s to vrsto odpadka so v Snagi v pridobivanju dovoljenja za zbiranje tega odpadka in že iščejo alternativne možnosti prevzema silažne folije. Do takrat vas prosimo, da čisto odpadno silažno folijo začasno skladiščite.

 

Nepravilno odložena silažna folija

Opozarjamo, da je nepravilno ravnanje s folijo kaznivo in v pristojnosti Medobčinske inšpekcije. Po občinskih odlokih je za takšne kršitve predvidena tudi globa.

 

Odstranjevanje odpadkov z uporabo ognja

V naravnem okolju je ne glede na to, ali gre za javne ali zasebne površine, prepovedano odstranjevati odpadke z uporabo ognja. Uredba o odpadkih določa, da je potrebno odpadke, ki nastajajo pri dejavnosti, odstraniti na predpisan način – oddati jih je potrebno pooblaščenim zbiralcem, odstranjevalcem ali predelovalcem odpadkov, nikakor pa jih ni dovoljeno kuriti, puščati ali odmetavati v naravnem okolju. V primeru, da je ugotovljeno, da se v naravnem okolju kurijo odpadki, pa je za ukrepanje pristojna Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata RS za okolje in prostor. Opozarjamo, da s kurjenjem odpadkov po nepotrebnem obremenjujemo okolje in v zrak spuščamo veliko škodljivih in strupenih snovi, ter s tem ogrožamo zdravje sebi in drugim.

 

Vir: Splet