home

OKOLJE MARIBOR

Obvestilo za javnost glede sprejetega Odloka o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor


sreda, 11. 11. 2020 | Okolje

Sprejetje odloka je izredno pomembno za kandidiranje fizičnih in pravnih oseb na razpise Eko-sklada

Odlok o načrtu za kakovost zraka za aglomeracijo Maribor, ki je bil objavljen v uradnem listu številka 160/20, je Vlada RS ob predhodnem soglasju Mestnega sveta Mestne občine Maribor in Občinskega sveta Občine Miklavž na Dravskem polju, sprejela skupaj s programom ukrepov za obdobje 2020-2022.

Sprejetje odloka je izredno pomembno za kandidiranje fizičnih in pravnih oseb na razpise Eko-sklada in za nadaljevanje izvajanja ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v Mestni občini Maribor in Občini Miklavž na Dravskem polju.

Odlok ima s svojimi ukrepi oz. z njihovim uresničevanjem nedvomno pozitivne učinke na območju obeh občin in je lep primer skupnega izvajanja strokovnih in pospeševalnih občinskih nalog.

Odlok je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju s Skupno občinsko upravo Maribor (Skupno službo varstva okolja) in strokovnimi sodelavci iz občinske uprave Občine Miklavž na Dravskem polju, ki so skupaj za obe občini pripravila predlog posameznih ukrepov. Pri tem so sodelovali tudi drugi deležniki, na katere se ukrepi navezujejo. Skupno se je zasledoval cilj, kako z ukrepi čim bolj zmanjšati onesnaženost zraka, ob hkratnem upoštevanju  razvojnih načrtov in usmeritev ter finančnih zmožnosti.

Načrt za kakovost zraka vsebuje ukrepe, ki so usmerjeni v tri sklope in sicer:

1. sklop predstavljajo ukrepi na področju učinkovite rabe energije (URE) in uporabe obnovljivih virov energije (OVE) in so usmerjeni predvsem v zmanjševanje emisij zaradi ogrevanja stavb.  Spodbuja se energetska obnova stanovanj, večstanovanjskih zgradb in javnih objektov, velik del finančnih spodbud je namenjenih zamenjavi zastarelih kurilnih naprav, posebna pozornost je namenjena tudi izobraževanju občanov o pravilni uporabi kurilnih naprav na trda goriva in ustrezni pripravi lesne biomase. Ukrepi so usklajeni s sprejetima lokalnima energetskima konceptoma.

2. sklop predstavljajo ukrepi na področju prometa so usmerjeni k posodobitvam javnega potniškega prometa,  trajnostni parkirni politiki, spodbujanju elektro mobilnosti ter izboljšanju in širitvi infrastrukture za kolesarje in pešce. Ukrepi so usklajeni s sprejetima celostnima prometnima strategijama.

3. sklop predstavljajo podporni ukrepi, ki se nanašajo na varovanje in obnavljanje zelenih površin, ki izboljšujejo mikroklimo, delovanje spletnega mesta za kakovost zraka, ozaveščanje občanov o kakovosti zraka, ipd.. Del ukrepov je namenjen tudi gospodarskim subjektom v smislu spodbujanja uporabe najboljših razpoložljivih tehnik (BAT tehnologij) v proizvodnih procesih, spodbujanje sistema ravnanja z okoljem, ipd.

Za realizacijo na območju Mestne občine Maribor predvidenih ukrepov je ocena potrebnih sredstev 28.572.121 EUR, od tega bo Mestna občina Maribor zagotovila 8.723.350 EUR, država 12.965.271 EUR, predvideni so še viri EU skladov in javno zasebnih partnerstev v ocenjeni višini 6.883.500 EUR.

Za realizacijo v Občini Miklavž na Dravskem polju predvidenih ukrepov je ocena potrebnih sredstev 1,519.880 EUR, od tega bo Občina Miklavž na Dravskem polju zagotovila

420.500 EUR, ocenjenih 1,099.380 EUR pa bo financiranih s strani države in EU skladov.

 

Glede na dejstvo skupnega okolja v katerem živimo, je pot povezovanja občin v neločljivih vsebinah nujno potrebna, zato je naš namen dobro prakso prenesti tudi v ostale občine ustanoviteljice Skupne občinske uprave Maribor.

 

 

 

Pripravili:

 

 

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

Zorica Zajc-Kvas, vodja

 

 

SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MARIBOR

Skupna služba varstva okolja

Cvetka Slana, vodja