home

OKOLJE MARIBOR

OPERATIVNI PROGRAM OHRANJANJA KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA (OPOKZZ)

Onesnaženost zunanjega zraka je že pred leti zahtevala ukrepanje lokalnih skupnosti, še posebej tistih na degradiranih območjih (Ljubljana, Celje, Murska Sobota, Novo mesto, Zasavske občine).

Občine so kakovost zunanjega zraka in s tem delcev PM10 spremljale z monitoringom kakovosti zraka, katerega rezultati so izkazovali višje vrednosti od mejnih. Za delce PM10 velja dnevna mejna vrednost 50µg/m3, ki na letnem nivoju ne sme biti presežena več kot 35 krat. Občine, ki so spremljale kakovost zraka in so z meritvami lahko dokazovale preveliko onesnaženje, so skupaj z Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) pripravile Odloke o načrtu za kakovost zraka in predpisale ukrepe na različnih področjih (energetika, promet, trajnostna mobilnost, …).  Za realizacijo ukrepov sta Ministrstvo za okolje in občina zagotavljala določena finančna sredstva. Pogoj za sprejem odlokov je bil torej spremljanje kakovosti zunanjega zraka in s tem tudi možnost dokazovanja prekomernega onesnaženja. Za občini Maribor in Miklavž na Dravskem polju je bil veljaven skupen odlok za aglomeracijo Maribor.

V omenjenih občinah, razen Celja, so meritve kakovosti zraka preteklih treh let zapored izkazovale vrednosti, ki so znotraj mejnih vrednosti, zato se je MOP odločil za ukinitev odloka. Odloki za posamezne občine so tako prenehali veljati s 1. 3. 2022.

Na odlok so bile vezane tudi subvencije EKO sklada, ki so v določenih primerih za te občine lahko dodelile nekoliko višje subvencije, prav tako so bile subvencije mogoče za plinske kotle. Z ukinitvijo odlokov so se pogoji dodeljevanja subvencij nekoliko spremenili, tako da na območju aglomeracijee Maribor ne bo več:

  • omejitev glede dodelitve spodbude za vgradnjo ogrevalne toplotne črpalke in kurilne naprave na lesno biomaso. Sprememba se nanaša tako na nepovratno finančno spodbudo kot na kredit;
  • mogoče dodeliti spodbude za vgradnjo plinskih kondenzacijskih kotlov.

Rezultati meritev preteklih let kažejo, da se stanje kakovosti zraka izboljšuje, kar pomeni, da so bili predpisani ukrepi učinkoviti.

Z namenom ohranjanja kakovosti zraka je MOP  konec leta 2021 pripravil Operativni program ohranjanja kakovosti zunanjega zraka s priporočenimi ukrepi, ki je zdaj enoten in veljaven za vse občine oziroma za celotno državo.

Mestna občina Maribor je iz Operativnega programa ohranjanja kakovosti zunanjega zraka pripravila nabor ukrepov s ciljem ohraniti stanje na nivoju, ki smo ga z leti dosegli. Zato smo pripravili zavezo (Izjava o izvajanju ukrepov), da bomo s podporo vodstva izbrane ukrepe iz programa izvajali, spremljali njihovo realizacijo, jih povezovali z drugimi strateškimi dokumenti občine, in zanje namenili tudi določena sredstva. S kakovostjo zraka se namreč želimo približati novim smernicam Svetovne zdravstvene organizacije, ki za onesnaževala zraka predpisuje precej nižje mejne vrednosti kot jih določa nacionalna zakonodaja.

Celotno besedilo programa z obrazložitvijo posameznih ukrepov lahko najdete TUKAJ.

Vir slike