home

OKOLJE

Hidrogeološka študija stanja izvirov v Stražunu


petek, 18. 12. 2020 | Okolje

Izvedene so bile meritve na širšem prispevnem območju Stražunskega gozda

»Območje Stražuna je naravni spomenik, oblikovana in ekosistemska naravna vrednota lokalnega pomena in gozd s posebnim namenom. Skozi območje poteka lepo vidna stara (ledenodobna) struga Drave z značilnimi ježami. V zahodnem delu se zato pojavljajo izviri, ki so del vodnega telesa podzemne vode Dravske kotline.

 

Izviri so v preteklosti napajali potok, ki pa se je z izgradnjo razbremenilnika mestne kanalizacije (ta se preliva v primeru večjih padavin) spremenil v kanal.

 

Zaradi razbremenjevanja komunalnih odpadnih voda na poti do čistilne naprave, nenehnega nekontroliranega odlaganja odpadkov, preusmerjanja izvirske vode iz mlak in preusmerjanja naravne poti izvirov se je naravno okolje Stražunskega gozda močno spremenilo.

 

Mestna občina Maribor želi Stražunski kanal/potok revitalizirati, sanirati in povrniti v prvotno stanje.

Prav tako želi ohraniti mokrišča, ki so pomemben življenjski prostor dvoživk in mnogih vodnih in obvodnih žuželk.

V ta namen je bila izdelana hidrogeološka študija stanja izvirov z opredelitvijo glavnih značilnosti vode v izvirih, njihovega napajalnega zaledja, hidravlike in izdatnosti izvirov v času nizkih in srednjih vod ter podani predlogi najbolj pomembnih ukrepov za pripravo načrta upravljanja in izboljšanja stanja voda.

Izvedene so bile tudi meritve v zasebnih vodnjakih in drugih vrtinah na širšem prispevnem območju Stražunskega gozda«.

Več informacij najdete v prilogi.