home

OKOLJE

Kakovost zraka

Onesnaževala prihajajo v ozračje iz naravnih in antropogenih virov. Najbolj pogosta so delci, dušikovi oksidi, ozon, benzen, ogljikov monoksid, žveplov dioksid in nekatere težke kovine. Za Mestno občino Maribor (MOM) so od virov onesnaževanja zraka značilni predvsem promet, vključno z bencinskimi servisi, industrija in gradbene dejavnosti ter kurišča.

Najzanesljivejši pokazatelj stanja kakovosti zraka na določenem območju so meritve. V Mariboru potekajo neprekinjeno že od leta 1978. Sistem monitoringa nadgrajujemo glede na zahteve nove zakonodaje in izsledke stroke. Iz tako sistematično zbranih podatkov lahko ugotovimo, ali je za posamezno onesnaževalo opazen bodisi trend upadanja ali naraščanja koncentracij v zraku.

Trenutno potekajo meritve kakovosti zraka na območju MOM ter v sosednjih občinah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Hoče – Slivnica, in sicer v okviru državne merilne mreže ter merilne mreže Maribora in sosednjih občin.

V okviru državne merilne mreže kakovosti zraka, ki jo vodi Agencija RS za okolje (ARSO), se izvaja naslednje:

  • meritve dušikovega dioksida in skupnih dušikovih oksidov, delcev PM10 in PM2,5, benzena, ogljikovega monoksida, težkih kovin in policikličnih aromatskih ogljikovodikov v delcih PM10 ter meteoroloških parametrov na lokaciji Center,
  • meritve delcev PM2,5 in ozona na lokaciji Vrbanski plato.

V okviru merilne mreže Maribora in sosednjih občin, ki jo po pogodbi z MOM izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, potekajo naslednje meritve:

  • delcev PM10 na lokaciji Vrbanski plato, Krekova, Radvanje,
  • delcev PM10 v občinah Miklavž na Dravskem polju, Ruše,
  • delcev PM2,5 na lokaciji Krekova,
  • dušikovega dioksida in skupnih dušikovih oksidov na lokaciji Vrbanski plato,
  • ozona na lokaciji Pohorje (občine Hoče - Slivnica),
  • črnega ogljika na lokaciji Krekova.