home

OKOLJE

Sofinanciranje okoljskih nevladnih organizacij

Delovanje nevladnih organizacij na podorčju varstva okolja in ohranjanja narave pomembno prispeva k večji ozaveščenosti vseh javnosti o pomenu varovanja okolja, usmerja k okoljsko in naravovarstveno pozitivnemu ukrepanju ter ravnanju v vsakodnevnem življenu ter daje pomembno možnost za kvalitetnejše bivanje in življenje v prostoru.

Sofinanciranje delovanja in programov okoljskih društev poteka že od leta 2001 po sprejemu Lokalne Agende 21 – programa varstva okolja za Maribor. Temeljo izhodišče za sofinanciranje programov je podano v Zakonu o varstvo okolja. Postopek sofinanciranja se izvede na podlagi Pravilnika o postopkih za sofinanciranje programov na področju varstva okolja in ohranjanja narave (MUV, št. 8/2006). Prednostno sofinanciramo projekte ozaveščanja s ciljem zniževanja fitofarmacevtskih sredstev v podtalnici, projekte okoljskega ozaveščanja mladih generacij, projekte informiranja, različnih oblik komuniciranja in spodbujanja zainteresiranih javnosti glede varovanja narave in okolja ter projekte, ki se navezujejo na področje gospodarjenja z odpadki in zdravo oskrbo s pitno vodo.