home

OKOLJE

Odpadki

Odpadki so snovi, ki nastajajo pri različnih procesih, povezanih s človekovim delovanjem in so eden izmed najpomembnejših problemov moderne družbe. Po podatkih Statističnega urada RS je v letu 2011 v Sloveniji nastalo povprečno 352 kg komunalnih odpadkov na prebivalca oziroma približno 1 kg na prebivalca na dan. Kljub povečanemu trendu ločenega zbiranja komunalnih odpadkov se je v Sloveniji tudi v letu 2011 povprečno odložilo 58 % zbranih komunalnih odpadkov, zato je potrebno še naprej izobraževati in informirati vse generacije občanov o pomenu zmanjševanja odpadkov na izvoru in ločevanja že nastalih odpadkov. 

Predpisi na področju ravnanja z odpadki so večinoma sprejeti na osnovi Zakona o varstvu okolja, ki kot krovni zakon opredeljuje med drugim tudi področje ravnanja z odpadki. Iz njega izhajajo predpisi, ki urejajo področje odpadkov. Osnovni predpis, sprejet v letu 2011, je Uredba o odpadkih. To Uredbo dopolnjujejo predpisi, ki obravnavajo ravnanje z odpadki (odlaganje odpadkov na odlagališčih, sežig) ter posamezne vrste odpadkov (npr.: ravnanje z odpadnimi olji, embalažo in odpadno embalažo, baterijami, zdravili, svečami,…).