home

OKOLJE

Opis stopenj varstva pred hrupom

Stopnje varstva pred hrupom so določene z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

Stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja s hrupom, ki so določene za posamezne površine glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa, so:

I. stopnja varstva pred hrupom za vse površine na mirnem območju na prostem, ki potrebujejo povečano varstvo pred hrupom, razen površin na naslednjih območjih (v nadaljnjem besedilu: I. območje varstva pred hrupom):

 • na območju prometne infrastrukture,
 • na območju gozdov na površinah za izvajanje gozdarskih dejavnosti,
 • na območju za potrebe obrambe in izvajanje nalog policije ter
 • na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

II. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: II. območje varstva pred hrupom):

 • na območju stanovanj: stanovanjske površine, stanovanjske površine za posebne namene in površine počitniških hiš,
 • na območju centralnih dejavnosti: površine za zdravstvo v neposredni okolici bolnišnic, zdravilišč in okrevališč,
 • na posebnem območju: površine za turizem;

III. stopnja varstva pred hrupom za naslednje površine podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih je dopusten poseg v okolje, ki je manj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: III. območje varstva pred hrupom):

 • na območju stanovanj: površine podeželskega naselja,
 • na območju centralnih dejavnosti: osrednja območja centralnih dejavnosti in druga območja centralnih dejavnosti,
 • na posebnem območju: športni centri,
 • na območju zelenih površin: za vse površine,
 • na površinah razpršene poselitve,
 • na območju voda: vse površine, razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem;

IV. stopnja varstva pred hrupom na naslednjih površinah podrobnejše namenske rabe prostora, na katerih ni stavb z varovanimi prostori in je dopusten poseg v okolje, ki je lahko bolj moteč zaradi povzročanja hrupa (v nadaljnjem besedilu: IV. območje varstva pred hrupom):

 • na območju proizvodnih dejavnosti: vse površine,
 • na posebnem območju: površine drugih območij,
 • na območju prometne infrastrukture: vse površine,
 • na območju komunikacijske infrastrukture: vse površine,
 • na območju energetske infrastrukture: vse površine,
 • na območju okoljske infrastrukture: vse površine,
 • na območju za potrebe obrambe in izvajanja nalog policije v naseljih,
 • na območju voda: površine vodne infrastrukture,
 • na območju mineralnih surovin: vse površine,
 • na območju kmetijskih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
 • na območju gozdnih zemljišč: vse površine, razen na mirnem območju na prostem,
 • na območju za potrebe obrambe: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 • na območju za potrebe izvajanja nalog policije: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog policije in drugih varnostnih nalog oziroma pri zagotavljanju javnega reda in miru ter varnosti ob naravnih in drugih nesrečah, in
 • na območju za potrebe varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami: vse površine, če hrup ne nastaja zaradi izvajanja nalog pri obrambi države oziroma pri opravljanju nalog varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.