home

OKOLJE

Evropska komisija sprejela novo strategijo EU za gozdove


torek, 20. 07. 2021 | Okolje

Strategija kot vodilna pobuda evropskega zelenega dogovora temelji na strategiji EU za biotsko raznovrstnost do leta 2030.

Strategija prispeva k svežnju predlaganih ukrepov, s katerimi naj bi EU do leta 2030 emisije toplogrednih plinov zmanjšala za vsaj 55 % in do leta 2050 dosegla podnebno nevtralnost. Poleg tega Uniji pomaga pri izpolnjevanju zaveze, da v skladu s podnebnimi pravili poveča odvzeme ogljika po naravnih ponorih. V strategiji za gozdove so združeni socialni, gospodarski in okoljski vidiki, njen namen pa je zagotoviti večnamenskost gozdov v EU ter poudariti ključno vlogo gozdarjev.

V boju proti podnebnim spremembam in izgubi biotske raznovrstnosti so gozdovi naš ključni zaveznik. Delujejo kot ponori ogljika ter nam pomagajo zmanjševati posledice podnebnih sprememb, tako da ohlajajo naša mesta, nas ščitijo pred hudimi poplavami in blažijo posledice suše. Žal pa so evropski gozdovi izpostavljeni številnim različnim pritiskom, med katerimi so tudi podnebne spremembe.

Varstvo, obnova in trajnostno gospodarjenje z gozdovi

V strategiji za gozdove je predstavljena vizija s konkretnimi ukrepi za kvalitativno in kvantitativno izboljšanje gozdov v EU ter okrepitev njihovega varstva, obnove in odpornosti. Cilj predlaganih ukrepov je povečati sekvestracijo ogljika z okrepljenimi ponori in zalogami ogljika ter s tem prispevati k blažitvi podnebnih sprememb. Strategija temelji na strogem varstvu primarnih in staroraslih gozdov, obnovi degradiranih gozdov in zagotavljanju trajnostnega gospodarjenja z njimi, in sicer na način, ki ohranja bistvene ekosistemske storitve, ki jih zagotavljajo gozdovi in od katerih je odvisna naša družba.

Strategija spodbuja podnebju in biotski raznovrstnosti najbolj prijazne prakse gospodarjenja z gozdovi, izpostavlja potrebo po trajnostni uporabi lesne biomase ter spodbuja z viri gospodarno izkoriščanje lesa po načelu kaskadne uporabe.

Zagotavljanje večnamenskosti gozdov v EU

Strategija predvideva tudi oblikovanje shem plačil za lastnike in upravljavce gozdov za zagotavljanje alternativnih ekosistemskih storitev, npr. z ohranjanjem delov njihovih gozdov nedotaknjenih. Med drugim bo nova skupna kmetijska politika priložnost za bolj usmerjeno podpiranje gozdarjev in trajnostnega razvoja gozdov. Nova upravljavska struktura za gozde bo ustvarila bolj vključujoč prostor, v katerem bodo lahko države članice, lastniki in upravljavci gozdov, industrija, akademski krogi in civilna družba razpravljali o prihodnosti gozdov v EU in pomagali ohranjati ta dragoceni vir za prihodnje generacije.

V strategiji je poleg tega napovedan zakonodajni predlog, katerega namen bo okrepiti spremljanje gozdov ter poročanje in zbiranje podatkov na tem področju v EU. Usklajeno zbiranje podatkov na ravni EU bo skupaj s strateškim načrtovanjem na ravni držav članic zagotovilo celovito sliko stanja ter dosedanjega in predvidenega razvoja gozdov v EU. To je bistvenega pomena, da lahko gozdovi izpolnjujejo svoje različne funkcije v korist podnebju, biotski raznovrstnosti in gospodarstvu.

Strategijo spremlja kažipot za zasaditev treh milijard dodatnih dreves po vsej Evropi do leta 2030 po ekološkem načelu pravega drevesa na pravem mestu za pravi namen.

Več o strategiji lahko preberete tukaj.

 

Vir: ec.europa.eu