home

OKOLJE

Dan Nature 2000


četrtek, 21. 05. 2020 | Okolje

V drugi polovici maja obeležujemo številne dneve, ki so posvečeni naravi, med drugim danes, 21. maja, tudi Evropski dan Nature 2000.

Omrežje Natura 2000 s svojimi 27.000 območji v vseh državah članicah EU deluje kot dejavnik pri ohranjanju bogate evropske dediščine in ponuja možnosti za rekreacijo, krepitev zdravja, turizem, umetniško izražanje, izobraževanje in osveščanje o bogati naravni dediščini. EU je to omrežje uvedla kot enega od mehanizmov za izvajanje direktive o pticah iz leta 1979 in direktive o habitatih iz leta 1992.

Med vsemi članicami EU ima Slovenija najvišji delež ozemlja zavarovan s tem omrežjem, kar je odraz njene izredne biotske raznovrstnosti. Kot Natura 2000 je opredeljenih 355 območij, od tega 324 določenih na podlagi Direktive o habitatih in 31 na podlagi Direktive o pticah. S pomočjo obeh direktiv v Evropi varujemo več kot 1.000 redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter 200 habitatnih tipov.

Slovenci smo pripravljeni ohranjati naravno dediščino

Slovenija je 3. najbolj gozdnata država (58 % površine Slovenije) v Evropi, po območju Nature 2000 pa zaseda sam vrh (37,84 % Slovenije je v območju Nature 2000). Sledita ji Hrvaška (36,58 %) in Bolgarija (34,46 %). Skoraj petina (18 %) območja 28 držav članic EU je zavarovanih z naravovarstveno mrežo Natura 2000.

V javnomnenjski raziskavi, ki je bila izdelana na reprezentativnem vzorcu, je več kot 1.000 sodelujočih izrazilo svoje stališče o Naturi 2000 in o odnosu do narave. Skoraj 64 % anketirancev je že slišalo za Naturo 2000 (povprečje EU28 je 11 %), skoraj 80 % pa jih je odgovorilo, da bi bili ponosni, če bi živeli v območju Natura 2000. 

Anketiranci, med katerimi so bili tudi lastniki gozdov in kmetovalci, so navedli, da bi se bili pripravljeni izogniti obisku določenega območja, ker so tam mirne cone za živali (89,8 %), prilagoditi gnojenje (85,9 %), odstraniti tujerodno vrsto (83,9 %), prilagoditi košnjo travnika na določeno obdobje (79,4 %) in postaviti ograjo za varovanje pred divjimi živalmi (77,7 %).

Vir: www.natura2000.si