home

OKOLJE

Požar v podjetju Surovina


četrtek, 05. 03. 2020 | Okolje

Požar, ki je 2. 3. 2020 izbruhnil v podjetju Surovina, je v precejšnji meri vplival na okolje, vendar se je stanje že normaliziralo.

Po požaru je stanje obremenjenosti zunanjega zraka v Maribor spet takšno, kot je bilo pred požarom in je običajno za ta letni čas oz. so koncentracije PM10 trenutno celo malo pod povprečjem. Na vseh merilnih postajah v Mariboru so bile v času požara koncentracije delcev PM10 zvišane, vendar so vrednosti dokaj hitro padle tudi zaradi ugodnejših meteoroloških razmer po požaru (zaradi vetrovnega vremena se je gost dim dokaj hitro razpihal, prav tako ni bila prisotna inverzija). Do prekoračitev dnevnih mejnih vrednosti ni prišlo.

Kljub temu vemo, da so PM delci škodljivi za zdravje in so tudi različne kemijske sestave. Ekipa Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) je na lokaciji požara vzela vzorce in jih podrobneje analizirala glede na posamezna onesnaževala, specifična pri tovrstnih dogodkih. Pri tem niso izmerili akutno nevarnih koncentracij ogljikovega monoksida ter metana. Izvedli so tudi analizo lahkohlapnih organskih spojin in izmerili benzen, toluen, izomere ksilena in etilbenzen. Ugotovljene so bile vrednosti v koncentracijskem nivoju le nekaj mikro gramov na kubični meter, kar je izven akutno nevarnih koncentracij za človeka. Vse te spojine lahko izvirajo iz požara, lahko pa so posledica tako prometa kot kurišč.

Seveda smo ob takih dogodkih še posebej zaskrbljeni za zdravje občanov, saj je Maribor skozi celotno kurilno sezono izpostavljen višjim vrednostim delcev PM10, zato je potrebno toliko bolj upoštevati redne ukrepe, ki zmanjšujejo onesnaženje zraka (pravilno kurjenje v malih kurilnih napravah, omejevanje vožnje z avtomobili, večja uporaba javnega prometa).

Ob podobnih tovrstnih primerih večjega kratkotrajnega onesnaženja je vedno potrebno upoštevati priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). To pomeni, da je najbolje, da se onesnaženemu zraku izognemo z umikom v manj onesnaženo okolje. Potrebno je ves čas upoštevati priporočila ekip za reševanje oz. Uprave RS za zaščito in reševanje. In če je v okolici pogorišča še vedno izrazit vonj ali smrad po požaru, se priporoča zadrževanje izven območja ali v zaprtih  prostorih.

 

Glede obremenjenosti pitne vode po požaru je stanje prav tako normalno in ni razloga za zaskrbljenost občanov. Lokacija Surovine, kjer je bil požar, je sicer v širšem vodovarstvenem območju – VVO III, najbližji sta črpališči Bohova in Betnava. Tudi ekipa Mariborskega vodovoda je bila po požaru večkrat na terenu, kjer so preverjali kakovost pitne vode in prav tako niso ugotovili nobenih neskladnosti. S strani NLZOH smo bili obveščeni, da takoj po požaru podzemne vode niso vzorčili, saj ima objekt utrjene površine, odvodnja pa je speljana  v kanalizacijo.

 

O vseh nadaljnjih aktivnostih in morebitnih dodatnih analizah ter rezultatih bomo javnost sproti obveščali. Ob tej priložnosti pa tudi apeliramo na vse gospodarske subjekte, ki izvajajo dejavnosti s povečanim vplivom na okolje, da naj povzamejo maksimalne možne preventivne ukrepe za zaščito okolja in zdravja ljudi.