home

OKOLJE

Mlako v Stražunu vrnili v prejšnje stanje


četrtek, 28. 11. 2019 | Okolje

Neznan izvajalec je pred časom posegel na območje mlak in izvirov brez potrebnih soglasij in tako uničil ugodni življenjski prostor rastlinskih in živalskih vrst, ki poseljujejo vodne in obvodne habitate tega dela Stražuna.

Mlaka pred sanacijo (Foto: MUVOON)

Mlaka po sanaciji (Foto MUVOON)

Na območju mlak in izvirov v Stražunskem gozdu so bili v preteklosti izvedeni posegi, ki so v nasprotju s predpisanim varstvenim režimom zavarovanega območja in ki tudi niso skladni z usmeritvami za ohranjanje ekosistemske naravne vrednote. Neznan izvajalec je namreč posegel na območje mlak in izvirov brez potrebnih soglasij Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN). Posekana so bila posamezna drevesa in grmovnice ob mlakah, zgornja mlaka je bila poglobljena, osnovan je bil umetni otok. S posegi so bili uničeni ugodni življenjski prostori rastlinskih in živalskih vrst, ki poseljujejo vodne in obvodne habitate tega dela Stražuna. Zaradi navedenega je bila vzpostavitev mlak in izvirov nazaj v naravovarstveno ugodno stanje, v smislu izboljšanja stanja habitatov vrst, utemeljena in potrebna. Zato smo v jeseni naročili zemeljska dela, ki so bila izvedena konec novembra.

Stražunski gozd je z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor zavarovan kot naravni spomenik. S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot je določen tudi za ekosistemsko in oblikovano naravno vrednoto lokalnega pomena. Je zadnji večji ostanek primestnih mariborskih gozdov. Zanj velja poseben varstveni režim – vsi posegi na zavarovanem območju so možni le s predhodnim mnenjem in soglasjem ZRSVN.

Zato vse obiskovalce Stražuna in drugih zavarovanih območij prosimo, da se obrnete na naš urad, če boste želeli informacije ali imeli predloge za izboljšanje stanja, saj vam bomo znali pravilno in strokovno svetovati.