home

OKOLJE

Podnebne spremembe

Podnebne spremembe so predvsem posledica človeških dejavnosti, zlasti zgorevanja fosilnih goriv, kar povzroča povečanje koncentracij ogljikovega dioksida in ostalih toplogrednih plinov v ozračju. Toplogredni plini povzročajo učinek tople grede, kar pomeni, da delujejo kot izolacija in zmanjšujejo oddajanje toplote nazaj v vesolje. Sonce obseva naš planet in približno polovica sončnega sevanja vstopi skozi ozračje, ostalo sevanje se odbije od oblakov, ali pa ga vsrkajo vodna para, delci in ozračje. Nekaj sončne energije, ki prispe do Zemlje, se odbije nazaj v vesolje (v povprečju okoli ena tretjina), kar ostane, pa se v glavnem vsrka v zemeljsko površino in oceane, nekaj pa tudi v ozračje. Toplogredni plini delujejo kot odeja – zadržujejo toploto in jo sevajo nazaj na zemeljsko površino, s čimer pospešujejo segrevanje ozračja.

Posledice podnebnih sprememb so predvsem višje temperature zraka v troposferi, taljenje ledu na ledenikih, dvig gladine oceanov, povečano število in intenziteta ekstremnih vremenskih dogodkov (dolga sušna obdobja, hudi nalivi, viharji), spreminjanje vremenskih vzorcev, spremembe morskih tokov, daljšanje rastne dobe, in zmanjšanje števila dni s snežno odejo.

Med toplogredne pline štejemo:

 • ogljikov dioksid (CO2), 
 • metan (CH4), 
 • didušikov oksid (N2O),
 • troposferski ozon (O3),
 • t.i. »F-pline« kamor štejemo perfluorirane ogljikovodike (PCF), fluorirane ogljikovodike (HCF), žveplov heksafluorid (SF6), klorfluorogljike (CFC) in hidroklorfluorogljike.

Po smernicah Agencije RS za okolje (ARSO) so glavni kazalci spremljanja trendov podnebnih sprememb naslednji:

 • analiza trendov padavin (slika 1) in temperatur (slika 2),
 • število dni s snežno odejo (slika 3), 
 • poraba snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča,
 • analiza trendov emisij toplogrednih plinov,
 • dolžina rastne in vegetacijske dobe,
 • trendi nižanja nivojev podzemne vode. 
Slika 1: Povprečne letne temperature v Mariboru za obdobje 1951 – 2016
Slika 2: Povprečne višine padavin v Mariboru za obodbje 1951 – 2016
Slika 3: Število dni s snežno odejo v Mariboru za obodbje 1951 – 2016